Navigacija

14D136 - Zelena hemija

Specifikacija predmeta
Naziv Zelena hemija
Akronim 14D136
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta U mnogim procesima koji su danas realizovani u industrijskim uslovima nastaju znatne količine otpadnih i štetnih materija. Za njihovu kontrolu, odlaganje, reciklovanje ili uništavanje potrebna su velika finansijska sredstva. Cilj kursa je da studenti steknu znanje o nekim drugim mogućnostima dobijanja proizvoda željenih karakteristika, a da se pri tome u većoj meri ili potpuno spreči stvaranje štetnih nusproizvoda. Posebna pažnja u okviru kursa će biti posvećena mogućnostima koje pruža upotreba ugljnik(IV)-oksida kao zelenog rastvarača i medijuma za generisanje mikro i nano čestica uz prikaz niza „zelenih“ procesa zaštićenih patentnim prijavama u poslednjih 20 godina.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja uz pomoć kojih će moći da predlažu procese sa minimalnim štetnim uticajem na životnu sredinu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Principi zelene hemije mogu se primeniti u svim oblastima hemije i hemijske tehnologije, a posebno kod sinteze zasnovane na primeni novih tipova katalizatora kao i postojećih sinteza zasnovanih na drastičnim izmenama reakcionih uslova i reakcionog medijuma. Posebna pažnja u okviru kursa će biti posvećena mogućnostima koje pruža upotreba ugljnik(IV)-oksida kao zelenog rastvarača i medijuma za generisanje mikro i nano čestica uz prikaz niza „zelenih“ procesa zaštićenih patentnim prijavama u poslednjih 20 godina. Takođe će detaljno biti razmatrane mogućnosti primene procesa oksidacije natkritičnom vodom u preradi hemijskog otpada. Posebno se ukazuje na one procese i postupke koji imaju svoju ekonomsku opravdanost i tehnički su mogući za realizaciju.
   Sadržaj praktične nastave Praktična nastava uključuje eksperimentalni rad na nekom od laboratorijskih postrojenja za rad pod visokim pritiscima u oblasti primene natkritičnog ugljnik(IV)-oksida kao zelenog rastvarača.
   Literatura
   1. M. Doble, A.K. Kruthiventi, Green Chemistry & Engineering, Elsevier Science & Technology Books, 2007.
   2. J. Clark, D. Macquarrie, Handbook of Green Chemistry & Technology, Blackwell Science, 2002.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava i praktični primeri u laboratoriji. Konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 10
   Seminari 40