Navigacija

14D123 - Biokompozitni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Biokompozitni materijali
Akronim 14D123
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenom oblasti biokompozitnih materijala koji se primenjuju u stomatologiji, ortopedskoj i maksilofacijalnoj hirurgiji. Planom i programom ovog predmeta predviđeno je da studenti ovladaju metodama dobijanja i da steknu saznanja o strukturi, svojstvima i primenama biokompozitnih materijala. Izrada seminarskog rada ima za cilj da studentima omogući upoznavanje sa literaturnim pregledom i analizom naučne metodologije.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Predmet upoznaje studente sa metodama dobijanja, strukturom i svojstvima biokompozitnih materijala koji se primenjuju u stomatologiji, ortopedskoj i maksilofacijalnoj hirurgiji. Predmet takođe daje osnove isitivanja mehaničkih i površinskih svojstava kao i biokompatibilnosti. U okviru predmeta predviđena je i samostalna izrada seminarskog rada.Studenti će steći veštine dizajniranja biokompozita sa unapred zadatim svojstvima, varijacijama izbora konstituenata, njihovog udela, geometrije i manipulacijom veze površinskih svojstava.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa metodama dobijanja, strukturom, svojstvima i primenama biokompozita kao i međuzavisnosti njihove namene i sastava sa posebnim osvrtom na sisteme keramika-keramika, keramika-polimer i keramika-bioaktivno staklo. Predmet takođe daje osnove ispitivanja površinskih svojstava i biokompatibilnosti. Poseban deo posvećen je biokompozitnim nanočesticama i nanovlaknima i njihovoj primeni kao nosača lekova. U okviru izrade seminarskog rada, studenti se detaljnije upoznaju sa izborom odgovarajućeg kompozita kao implantata, metodama dobijanja i karakterizacije savremenih biokompozitnih materijala.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. N. Ignjatović, D. Uskoković, Kompozitni biomaterijali, Biomaterijali, ITN SANU i Društvo za istraživanje materijala, 2010.
   2. P. Uskoković, I. Balać, Modeliranje mikromehanike kod čestično kompozitnih biomaterijala, Biomaterijali, ITN SANU i Društvo za istraživanje materijala, 2010.
   3. J. Park, R.S. Lakes, Biomaterials-An Introduction, Springer Science+Business Media, 2007.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Interaktivna predavanja, konsultacije, priprema, literaturni pregled i diskusija o seminarskom radu
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 35