Navigacija

14D118 - Fizička hemija polimera

Specifikacija predmeta
Naziv Fizička hemija polimera
Akronim 14D118
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Hemija makromolekula ili Svojstva polimernih materijala Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja o specifičnostima makromolekula, njihovoj molekulskoj i nadmolekulskoj strukturi, ponašanju u rastvoru i svojstvima u čvrstom stanju. Predmet uključuje samostalnu izradu seminarskog rada.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešno savladanog predmeta studenti su: (i) stekli sposobnost da predvide uticaj strukture i morfologije makromolekula na njihova svojstva. (ii) stekli znanja o specifičnostima polimera i njihovim svojstvima u rastvoru i čvrstom stanju (iii) stekli komunikacione i socijalne kompetencije potrebne za rad u istraživačkom timu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Struktura i morfologija polimera; rastvori polimera; fazna i fizička stanja polimera; kinetika kristalizacije; termodinamika topljenja; temperatura ostakljivanja; viskoelastičnost polimera; blok kopolimeri; odnos strukture i svojstava; mikrofazno razdvajanje.
  Sadržaj praktične nastave Studijski istraživački rad
  Literatura
  1. L. H. Sperling, “Introduction to Physical Polymer Science”, John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey, 2006
  2. H.G. Elias, “An Introduction to Polymer Science”, VCH, Weinheim, 1997
  3. D. C. Allport, W. H. Janes, “Block Copolymers”, John Wiley&Sons, New York, 1976
  4. G. ten Brinke, “From Homopolymers to Block Copolymers: An Introduction to the Theory of Micro Phase Separation”, Department f Polymer Science, University of Groningen, Holandija, interna skripta
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1.5 0.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja, diskusije, seminarski radovi, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 15
  Seminari 30