Navigacija

14D021 - Hemometrija

Specifikacija predmeta
Naziv Hemometrija
Akronim 14D021
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Osnovni cilj kursa je da student upotpuni i proširi svoja teorijska i praktična znanja iz oblasti primene statističkih metoda i računarskih programa u obradi rezultata hemijske analize. To obuhvata planiranje eksperimenta, obradu rezultata merenja, optimizaciju i modelovanje parametara hemijskog procesa.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa student bi trebalo da bude osposobljen da: odabere i primeni odgovarajuće hemometrijske metode u analizi podataka u različitim oblastima fundamentalnih istraživanja, kao i u inženjerskom radu posebno u oblasti kontrole kvaliteta; razume značaj optimizacije i eksperimentalnog dizajna; odabere i primeni optimalne metode multivarijacione analize, klasifikacije i modelovanja podataka; koristi standardne računarske programe za statističku obradu podataka; izvši redukciju podataka izborom reprezentativnih promenljivih koje su odgovorne za varijacije u setu podataka, da klasifikuje i grupiše podatke i na taj način optimizuje sistem kontrole i monitoringa hemijskog procesa smanjujući broj merenih parametara i učestanost merenja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod u hemometrijsku analizu podataka, pojam i primena. ; Metode za statističku obradu podataka (priprema datoteke sa podacima, ispitivanje tipa raspodele, uklanjanje vrednosti netipičnih tačaka, preliminarne statističke analize, statistički testovi, izbor odgovarajućih hemometrijskih tehnika, primena i tumačenje rezultata statističke analize, modelovanje parametara, ocena uspešnosti eksperimenta). ; Primena statistike na rezultate ponovljenih merenja – deskriptivna statistika (mere centralne tendencije i mere rasipanja, raspodela rezultata ponovljenih merenja, interval poverenja, procena grešaka rezultata dobijenih izračunavanjem, srednja vrednost, standardna devijacija). ; Statistički testovi (jednosmerni i dvosmerni testovi, parametarski i neparametarski testovi, jedno- i višefaktorska analiza varijanse ANOVA). ; Metode kalibracije, korelacija i regresija. ; Optimizacija i eksperimentalni dizajn (randomizacija, tipovi eksperimentalnog dizajna, metode optimizacije). ; Metode multivarijacione analize (parametarske i neparametarske), principi, prednosti i nedostaci, izbor i primena: ; Analiza glavne komponente (Principal Component Analysis, PCA); Faktorska analiza (Factor Analysis, FA); Klasterska analiza (analiza grupisanja), hijerarhijska i nehijerarhijska (Cluster Analysis, CA), Diskriminantna analiza, linearna i kanonička (Discriminant analysis, LDA, CDA); Veštačke neuronske mreže (Artificial Neural Network, ANN); Nezavisno modelovanje slaganjem grupa (Soft independent modeling by class analogy, SIMCA). Višestruka linearna regresija. ; Validacija i kontrola kvaliteta. ; Primeri na računaru (upoznavanje sa radom i korišćenje programa za statističku obradu rezultata merenja: Excel, SPSS, Minitab). ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. A. Perić-Grujić, Osnovi hemometrije, TMF, Beograd, 2012.
   2. J.N. Miller, J.C. Miller, Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Pearson Ed., Harlow, 2010.
   3. P. Gemperline, Practical guide to chemometrics, CRC, Press Taylor & Francis Group, London, 2006.
   4. O. Matthias, Chemometrics: Statistics and Computer Application in Analytical Chemistry, Wiley-VCH, 1999.
   5. C.R. Alvin, Methods of Multivariate Analysis, Wiley, New York (2002)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja (PPT), Testovi (2), Primeri na računaru, Seminarski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 20