Navigacija

14D013 - Nanostrukturni metalni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Nanostrukturni metalni materijali
Akronim 14D013
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje savremenih postupaka plastične deformacije metala pomoću kojih je moguće postići velike stepene deformacije i obezbediti rafinaciju strukture, koja se ne može postići konvencionalnim postupcima plastične deformacije metala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja koja im omogućavaju razumevanje i analizu savremenih postupaka plastične deformacije, mehanizama rafinacije strukture i mogućnosti poboljšanja fizičkih i mehaničkih svojstava metalnih materijala sa submikronskom ili nanostrukturom. Studenti stiču veštinu za timski rad i konstruktivnu diskusiju, i za jasno formulisanje i predstavljanje zadataka i načina njihovog rešavanja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet obrađuje različite savremene postupke plastične deformacije metala, od kojih su najpoznatiji: 1) presovanje kroz matricu pod pravim uglom (ECAP), 2) akumulativno spajanje valjanjem (ARB), 3) asimetrično valjanje (AR), 4) uvijanje pod visokim pritiskom (HPT), i dr. Karakteristike savremenih procesa deformacije, prednosti i ograničenja u odnosu na konvencionalne postupke deformacije valjanjem, presovanjem i izvlačenjem. Mogućnosti postizanja submikronske ili nanostrukture primenom velikih stepena deformacije. Fizička i mehanička svojstva metalnih materijala sa submikronskom ili nanostrukturom (aluminijum, bakar, titan, itd.). Termička stabilnost strukture. Deformacija na povišenim temperaturama. Superplastičnost.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. R.Z.Valiev et al, Progress in Materials Science, 45 (2000) 103-189
   2. R.Z.Valiev et al, Progress in Materials Science, 45 (2006) 881-981
   3. B.Verlinden, Severe plastic deformation of metals, MJoM, 11 (2005) 165-182
   4. Z.Horita (ed.) Nanomaterials by severe plastic deformation, Mat.Sci Forum 503-504 (2006).
   5. A.Azushima et al, Severe plastic deformation for metals, CIRP Annals, 2008.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi u vidu predavanja. Studenti u toku izvođenja nastave treba da urade seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 60