Navigacija

14D006 - Koloidna hemija

Specifikacija predmeta
Naziv Koloidna hemija
Akronim 14D006
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Fizička hemija Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Studenti stiču osnovna teorijska znanja o koloidnim sistemima, značaju čestica koloidnih srazmera i o njihovim svojstvima.Predmet uključuje samostalnu izradu seminarskog rada.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešno savladanog predmeta, studenti su u stanju da razumeju fizičko-hemijske zakonitosti koje vladaju u koloidnim, odnosno nano sistemima. Pored toga, studenti su (i) stekli sposobnost da izaberu odgovarajuće merne tehnike za određena ispitivanja i da obrade dobijene rezultate, (ii) stekli komunikacione i socijalne kompetencije potrebne za rad u istraživačkom timu, (iv) stekli veštine komunikacije za jasno formulisanje eksperimentalnog problema, načina rešavanja problema i predstavljanja eksperimentalnih rezultata.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Disperzni, makromolekulski i micelarni koloidi. Dobijanje i prečišćavanje koloida. Određivanje veličine i raspodele veličina koloidnih čestica. Interakcije između koloidnih čestica. Molekulsko-kinetička svojstva koloida. Optička svojstva koloidnih sistema. Električna svojstva koloida. Elektrokinetičke pojave. Reološka svojstva disperznih i makromolekulskih koloida. Površinske pojave. Adsorpcija na granici faza. Langmuir-Blodgett-ovi filmovi. Kvašenje i razlivanje. Postojanost i koagulacija disperznih koloida - DVLO teorija. Emulzije i mikroemulzije. Gelovi. Pene.
   Sadržaj praktične nastave Studijski istraživački rad
   Literatura
   1. Lj. Đaković, KOLOIDNA HEMIJA, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006
   2. S. Đorđević, V. Dražić, FIZIČKA HEMIJA, TMF, Beograd, 2000
   3. J.W. Goodwin, "Colloids and Interfaces with Surfactants and Polymers - An Introduction, John Wiley and Sons, Ltd, London, 2004
   4. D.J Show, Introduction to Colloid and Surface Chemistry, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1.5 0.5
   Metode izvođenja nastave Predavanja, diskusije o domaćim zadacima i rezultatima testova
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 15
   Seminari 30