Navigacija

14BBI46 - Biotehnološki procesi

Specifikacija predmeta
Naziv Biotehnološki procesi
Akronim 14BBI46
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Odslušani predmeti Biohemija i Mikrobiologija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti nauče principe i proračune kinetike i uslova gajenja i tretmana mikroorganizama kojima se postižu optimalni metabolički i genetički uslovi za određene praktične namene. Usvajanjem ovih principa, proračuna i tehnika studenti će se osposobiti da izaberu odgovarajući mikroorganizam i koncipiraju strategiju njegovog tehnološkog i genetičkog poboljšanja, kao i da izaberu odgovarajuće tehnološke parametre i bioreaktorsko rešenje u cilju proizvodnje biomase, određenih metabolita i biljnog ili životinjskog ćelijskog tkiva.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Usvajanje principa, proračuna i tehnika koji se koriste u biotehnološkim procesima. Studenti će se osposobiti da izaberu odgovarajući mikroorganizam i koncipiraju strategiju njegovog tehnološkog i genetičkog poboljšanja, kao i da izaberu odgovarajuće tehnološke parametre i bioreaktorsko rešenje u cilju optimalne proizvodnje biomase, određenih metabolita i biljnog ili životinjskog ćelijskog tkiva.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave U predmetu se izučavaju metode i kinetički aspekti gajenja, rasta, tehnike povećanja proizvodnosti mikroorganizama i imobilizacije ćelija mikroorganizama (bakterije, animalne ćelije, biljne ćelije) radi korišćenja u različitim biotehnološkim postupcima. Predmet je baziran na predavanjima i računskim primerima. Računski primeri obuhvataju proračune iz kinetika rsta i mikrobiološke proizvodnje u različitim uslovima, režimima gajenja i reaktorskim rešenjima. ; ;
  Sadržaj praktične nastave Praktičnu nastavu čine laboratorijske vežbe i računski primeri. Deo laboratorijskih vežbi iz ovog predmeta odvija se kroz predmet Laboratorijski Praktikum 2.
  Literatura
  1. Ljiljana Mojović, Biohemijsko inženjerstvo, TMF, Beograd, 2006.
  2. Michael L. Shuler, Fikret Kargi, Bioprocess engineering, Basic concepts, sec. edition. 2002, PHI, India
  3. Marica Rakin, Ljiljana Mojović, Biohemijsko inženjerstvo, Zbirka rešenih ѕadataka sa teorijskim osnovama, TMF, Beograd, 2009.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Usmena predavanja, laboratorijske vežbe, računski zadaci i različiti biohemijski i kinetički proračuni
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 15