Navigacija

14BBI33 - Enzimologija

Specifikacija predmeta
Naziv Enzimologija
Akronim 14BBI33
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna znanja o strukturi i svojstvima enzima, mehanizmima i kinetici enzimskih reakcija sa posebnim osvrtom na mehanizme aktivacije, inhibicije i regulacije enzimske aktivnosti. Studenti treba da savladaju osnovne metode određivanja aktivnosti kao i da se upoznaju sa pojedinim predstavnicima grupa enzima od praktičnog značaja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja kursa studenti su ovladali osnovnim znanjima o enzimima kao biokatalizatorima i principima biokatalize i time se osposobili za dalji rad iz oblasti biotehnologije obzirom da primena enzima činu osnovu mnogih biotehnoloških procesa. Pored toga, studenti su sposobni da samostalno izvode biohemijske proračune, analiziraju kinetičke podatake i izvode kinetičke modele koji opisuju enzimske reakcije u jednostavnijim sistemima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • Uvod u Enzimologiju (kratak istorijat, predmet izučavanja, osnovni pojmovi); ; • Nomenklatura i klasifikacija enzima; ; • Hemijska priroda, struktura i sinteza enzima (nivoi strukture enzima, konformacija enzima i strukturni domeni, monomerni i oligomerni enzimi, multiple forme enzima, multienzimski kompleksi, enzimi vezani za ćelijske strukture, post-translacione modifikacije i glikozilovani enzimi) ; • Koenzimi i drugi kofaktori; ; • Osnovna svojstva enzima: aktivnost, specifičnost i stabilnost (metode određivanja aktivnosti enzima, jedinice aktivnosti, vrste specifičnosti, stabilnost i denaturacija enzima sa praktičnom nastavom); ; • Katalitička svojstva enzima (teorija enzimske katalize; struktura aktivnog centra; mehanizmi delovanja enzima bez kofaktora: serinske proteaze, lizozim, ribonukleaze; mehanizmi delovanja metaloenzima: karboksipeptidaza A, amilaza; mehanizmi delovanja enzima uz učešće koenzima); ; • Kinetika enzimskih reakcija sa računskim primerima; ; • Inhibicija i aktivacija enzimske aktivnosti sa računskim primerima; ; • Regulacija enzimske aktivnosti. Alosterna regulacija i kooperativnost. Primeri alosternih enzima i mehanizmi delovanja; ; • Primeri nekih enzima od praktičnog značaja i njihova svojstva. ;
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava obuhvata računske primere iz kinetike enzimskih reakcija i lab. metode za određivanje aktivnosti nekih enzima (proteaza, lipaza), uticaj temperature na aktivnost proteaze iz Bacillus sp., određivanje pH optimuma za aktivnost enzima papaina, ispitivanje prisustva peroksidaze u renu. Određivanje kinetičkih konstanti i prikazivanje rezultata u MS Excel-u.
  Literatura
  1. Z. Knežević-Jugović, Enzimsko inženjerstvo, udžbenik, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2008.
  2. Z. Knežević, “Enzimske tehnologije”, autorizovana skripta, rezultat projekta CDP+ WUS Austria, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2007.
  3. S. Kendereški, “Osnovi Enzimologije”, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1986.
  4. A.G. Marangoni, Enzyme kinetics: a modern approach, John Wiley & Sons, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanje, laboratorijske vežbe, računske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari