Навигација

ББИ215 - Електрохемијски и биообновљиви извори енергије

Спецификација предмета
НазивЕлектрохемијски и биообновљиви извори енергије
АкронимББИ215
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомН/АОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да студенти стекну основна теоријска знања о постојећим ресурсима обновљивих и биобновљивих извора енергије-као најраширенијег облика обновљивих извора. Такође, циљ курса је да студенати стекну основна теоријска и практична знања о могућностима конверзије и складиштења енергије обновљивих и биобновљивих извора применом различитих врста електрохемијских извора и претварача енергије. ;
   Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања курса студенти су: (а) стекли основна теоријска ; знања која им омогућавају даље изучавање проблематике обновљивих и ; биобновљивих извора енергије, као и конверзије и складиштења електричне ; енергије обновљивих извора, (б) овладали основним вештинама за избор и ; практичну примену постојећих електрохемијских и обновљивих извора ; електричне енергије, (в) стекли комуникационе и социјалне компетенције у ; смислу сагледавања и постављања проблема, као и неопходности у тимском ; радому. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеI Увод у конверзију и скаладиштење енергије биообновљивих и обновљивих извора. Увод у обновљиве изворе енергије; Ефекат и гасови стаклене баште; Кјото протокол; Подела и значај биообновљивих и обновљивих извора енергије у очувању човекове околине: Циклус кружења угљеника у природи; Основи конверзије и складиштења енергије биообновљивих и обновљивих извора; Место и улога ЕХИЕ у конверзији и складиштењу енергије. ; II. Биообновљиви извори енергије: Ресурси биообновљивих извора енергије са посебним освртом на потенцијале у Републици Србији, Енергија биомасе-чврста биогорива; Добијање и примена течних биогорива (биоалкохоли, биодизел); Добијање и примена гасовитих биогорива (биогас, депонијски гас, биоводоник). ; III. Основи конверзије и акумулације енергије обновљивих извора: Врсте и подела конвертора; Системи за конверзију и акумулацију енергије. ; IV. Основи функционисања ЕХИЕ у циљу складиштења енергије обновљивих извора: Термодинамика и кинетика ЕХИЕ; Карактеристике ЕХИЕ.; Електрохемијски системи одабраних ЕХИЕ: – Примарни, секундарни и хибридни елементи. ; V. Горивни галвански спрегови у конверзији енергије биообновљивих извора: Основи функционисања и примена горивних галванских спрегова; Добијање електричне енергије из биообновљивих извора у горивним галванским спреговима; Когенерација топлотне и електричне енергије биообновљивих извора у горивним галванским спреговима. ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Б. Н. Гргур, ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКИ, БИООБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, ТМФ, 2012, интерна скрипта
   2. И. Мемишевић, М. Беоковић, ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, ПУЊАЧИ АКУМУЛАТОРА, Адмирал Боокс, Београд, 2006.
   3. J.H. Hirschenhofer, D.B. Stauffer, R.R. Engleman, M.G. Klett, FUEL CELL HANDBOOK, Parsons Corporation Reading, DOI, PA, 1998
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   200
   Методе извођења наставеПредавања која укључују демонстрационе експерименте, уз активно учешће студената у наставном програму кроз дискусије и консултације, као и изради теста
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања50Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари