Navigacija

ZP23 - Inženjerska ekonomija

Specifikacija predmeta
Naziv Inženjerska ekonomija
Akronim ZP23
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
    Uslovljnost drugim predmetom Sociologija, Matematika 1. Oblik uslovljenosti
    Ciljevi izučavanja predmeta Usvajanje tržišnih principa i parametara funkcionisanja savremene privredne prakse i ekonomskog razvoja. Prepoznavanje i korišćenje razumevanja opštih ekonomskih zakonitosti i globalnih tehno-ekonomskih promena treba da omogući studentima da realne i konkretne tehnološke promene, inženjerske projekte, inovacije i tehnička rešenja situiraju u odgovarajući ekonomski prostor kako bi ispunjavali kriterijum ekonomske efikasnosti
    Ishodi učenja (stečena znanja) Samostalno i kompetentno ekonomsko rasuđivanje o stanju i procesima tržišne ekonomije. Podizanje alokativne i tehničke efikasnosti privrede na viši nivo. Racionalno i kompetentno donošenje inženjersko-ekonomskih odluka od strane inženjera na rukovodećim radnim mestima. Strateško planiranje razvoja ekonomije i tehnologije na nivou firme i zajednice od strane inženjera – tehnologa
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Ekonomija kao savremena teorija i praktična veština -inženjerski pristup. Osnovni principi ekonomije i mehanizam tržišne privrede: ponuda i tražnja. Novac, kreditni sistem, finansijsko tržište i opticaj novca - inflacija i deflacija – ekonomsko-inženjerski pristup. Tehnološke promene, inženjerstvo i globalni ekonomski tokovi: eksternalije, javna dobra, energetika. Globalne tehnološke promene i karakteristike savremenog društva: nova ekonomija i postindustrijsko društvo, tranzicija, oblici i tokovi privatizacije, restrukturiranje.
    Sadržaj praktične nastave Kalkulacija realnih i nominalnih ekonomskih vrednosti. Prosti i složeni kamatni račun. Amortizacije osnovnih sredstava . Kapitalni tokovi. Analiza bilansa stanja i bilansa uspeha kompanija. Neto sadašnja vrednost projekta. Kost-benefit analiza na primerima javnih dobara, ekoloških projekata i kalkulacija energetske efikasnosti, materijalnog i energetskog intenziteta proizvodnje na primerima.
    Literatura
    1. Petar Đukić, Osnovi ekonomije za inženjere, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd 2008 TMF, str. 324
    2. Petar Đukić, Održivi razvoj - utopija ili šansa za Srbiju, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd 2011, odabrana poglavlja
    3. Samjuelson P. A, Nordhaus, Ekonomija XVIII izdanje, MATE, d.o.o. Beograd 2009, odabrana poglavlja, str. 3-17, 555-597
    4. R. Dubonjić, D. Milanović, Inženjerska ekonomija, Mašinski fakultet, Beograd 1997, odabrana poglavlja
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2 1 0
    Metode izvođenja nastave interaktivna predavanja, radionice, rasprava o empirijskim materijalima, podacima, teorijskim izvorima i predavanjima (analiza i diskusija seminarskih radova) prezentacija i diskusija rezultata domaćih zadataka studenata
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 40
    Praktična nastava 5 Usmeni ispit
    Projekti
    Kolokvijumi 30
    Seminari 20