Navigacija

TET112 - Elementi više matematike 2

Specifikacija predmeta
Naziv Elementi više matematike 2
Akronim TET112
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne pojmove i tvrđenja: iz integralnog računa realnih funkcija jedne realne promenljive, iz teorije funkcija dve i više realnih promenljivih, iz višestrukih integrala, iz teorije običnih diferencijalnih jednačina. Osim toga, studenti treba da ovladaju: primerima primene integralnog računa realnih funkcija jedne realne promenljive, diferencijalnog računa dve i više nezavisnih realnih promenljivih, dvojnih i trojnih integrala i običnih diferencijalnih jednačina u tehničko - tehnološkim naukama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata da znanja stečena u ovom nastavnom predmetu uspešno koriste u savladavanju gradiva drugih nastavnih predmeta, koje se izučavaju na Fakultetu, iz oblasti prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka. Osposobljenost studenata da stečena matematička znanja koriste u rešavanju tehničkih i tehnoloških problema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave određivanje neodređenog integrala, integracija nekih klasa funkcija. ; Realne funkcije dve i više realnih promenljivih-pojam realne funkcije dve i više realnih promenljivih, granična vrednost i neprekidnost, parcijalni iѕvod i totalni diferencijal funkcije dve i više promenljivih. ; Višestruki integrali-elementi vektorske analize, krive i površi, tangenta krive i tangentna ravan, površi, dvojni integral, i primene, trojni integral i primene. ; Obične diferencijalne jednačine-diferencijalne jednačine prvog reda, diferencijalne jednačine drugog i višeg reda, neke primene diferencijalnih jednačina. ;
  Sadržaj praktične nastave Na vežbama se rešavaju primeri, odnosno zadaci kojima se ilustruju pojmovi i njihovi međusobni odnosi izloženi u teorijskom delu nastave. Osim toga, na vežbama se postavljaju i rešavaju zadaci kojima se ilustruje i uvežbava primena stečenih teorijskih znanja u rešavanju problema u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama.
  Literatura
  1. N. Miličić, M. Obradović, Elementi više matematike (teorija sa primerima i zadacima), Akademska misao, Beograd, 2003.
  2. N. Miličić, M. Obradović, Zbirka zadataka iz više matematike , Akademska misao, Beograd, 2004.
  3. N. Miličić. M. Miličić, Elementi više matematike , II deo, II izdanje Akademska misao, Beograd, 2011.
  4. N. Miličić. M. Miličić ,Zbirka rešenih zadataka iz više matematike, II deo, II izdanje, Akademska misao, Beograd, 2011.
  5. N. Miličić, K.Obrenović Gilmor, B.Zlatić, Zbirka zadataka iz difrencijalnih jednačina sa elementima teorije, TMF, Beograd, 2012.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 3
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari