Navigacija

MZH2 - Fizička hemija makromolekula

Specifikacija predmeta
Naziv Fizička hemija makromolekula
Akronim MZH2
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Fizička hemija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja o međusobnom odnosu strukture polimera, njihove morfologije i njihovih fizičkih i mehaničkih svojstava.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešno savladanog predmeta studenti su: (i) stekli znanja o specifičnostima polimera i njihovim svojstvima u rastvoru i čvrstom stanju (ii) stekli sposobnost da predvide uticaj strukture i morfologije makromolekula na njihova svojstva.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Konformacija i konfiguracija polimernih lanaca. Termodinamika razblaženih rastvora polimera. Amorfno stanje. Kristalno stanje. Termodinamika faznih prelaza. Prelaz iz staklastog u gumoliko stanje. Teorijski modeli o temperaturi ostakljivanja. Uticaj strukture makromolekula i drugih faktora na temperaturu ostakljivanja. Umreženi polimeri i gumolika elastičnost. Termodinamika površinskih i međupovršinskih pojava kod polimera. ; ;
  Sadržaj praktične nastave Određivanje parametra rastvorljivosti polimera viskozimetrijskom metodom. Određivanje stepena kristaliničnosti polimera korišćenjem diferencijalnog skenirajućeg kalorimetra. Određivanje temperature ostakljivanja polimera korišćenjem diferencijalnog skenirajućeg kalorimetra.
  Literatura
  1. L. H. Sperling, “Introduction to Physical Polymer Science”, John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey, 2006
  2. H.G. Elias, “An Introduction to Polymer Science”, VCH, Weinheim, 1997
  3. S. Jovanović, K. Jeremić, “Karakterisanje polimera”, TMF, Beograd, 2007
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, diskusije o rezultatima testova
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 6 Pismeni ispit
  Praktična nastava 18 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 16
  Seminari 10