Navigacija

MZH12 - Koloidna hemija

Specifikacija predmeta
Naziv Koloidna hemija
Akronim MZH12
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Fizička hemija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Studenti stiču osnovna teorijska znanja o koloidnim sistemima, značaju čestica koloidnih srazmera i o njihovim svojstvima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešno savladanog predmeta, studenti su u stanju da razumeju fizičko-hemijske zakonitosti koje vladaju u koloidnim, odnosno nano sistemima i da znanja koja su stekli praktično primene na odgovarajuće probleme u svom budućem radu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovne definicije disperznih, makromolekulskih i micelarnih koloida. Dobijanje i prečišćavanje koloida. Određivanje veličine i raspodele veličina koloidnih čestica. Molekulsko-kinetička svojstva koloida. Braunovo kretanje, difuzija, sedimentacija i osmotski pritisak. Svojstva koloidnih sistema. Optička svojstva koloidnih sistema. Prelamanje, rasipanje i apsorpcija svetla. Električna svojstva koloida. Električni dvojni sloj. Elektrokinetičke pojave. Reološka svojstva disperznih i makromolekulskih koloida. Površinske pojave. Površinski napon. Adsorpcija na granici faza tečno/gas, čvrsto/gas i čvrsto/tečno i odgovarajuće adsorpcione izoterme. Kvašenje i razlivanje. Postojanost i koagulacija disperznih, makromolekulskih i micelarnih koloida. Specifični koloidni sistemi –emulzije, pene i gelovi.
  Sadržaj praktične nastave Viskozimetrijsko određivanje molarne mase makromolekula. Određivanje srednje brojne molarne mase osmometrijskom metodom. Određivanje koeficijenta tiksotropije rotacionim viskozimetrom. Određivanje površinskog napona. Određivanje elektrokinetičkog potencijala koloidnih čestica.
  Literatura
  1. Lj. Đaković, KOLOIDNA HEMIJA, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006
  2. 2. S. Đorđević, V. Dražić, FIZIČKA HEMIJA, TMF, Beograd, 2000
  3. .
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, diskusije o domaćim zadacima i rezultatima testova
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 6 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 44
  Seminari