Navigacija

MIMB6 - Inženjerstvo tkiva

Specifikacija predmeta
Naziv Inženjerstvo tkiva
Akronim MIMB6
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studentima predstavi inženjerstvo tkiva kao atraktivnu i multidisciplinarnu oblast za potencijalnu primenu u medicini. Pri tome predmet treba da upozna studente sa osnovnim pravcima i metodama u ovoj oblasti, a zatim i da im pruži praktična znanja za rad u sterilnim laboratorijskim uslovima, izolaciju i manipulisanje ćelijama, tkivima i biomaterijalima, kao i za uspostavljanje bioreaktorskog sistema za inženjerstvo određenog tkiva.
  Ishodi učenja (stečena znanja) 1. Studenti su stekli znanja potrebna za razumevanje osnovne strukture i funkcije ćelija i tkiva, kao i za definisanje osnovnih zahteva i koncepcije sistema za inženjerstvo tkiva. ; 2. Studenti su stekli osnovna znanja i praktične veštine potrebne za sterilan laboratorijski rad sa ćelijama i tkivima. ; 3. Studenti su stekli kompetencije za samostalno osmišljavanje i izvođenje eksperimentalnog plana i analizu i prikaz dobijenih rezultata. ; 4. Studenti su stekli sposobnosti i znanja potrebna za rad i komunikaciju u multidisciplinarnom timu inženjera, biologa, farmaceuta i lekara.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa savremenim metodama inženjerstva tkiva za potencijalnu primenu u medicini. Pri tome je naglasak na pristupu zasnovanom na integrisanoj primeni autolognih ćelija, nosača od biokompatibilnih i biorazgradivih biomaterijala, i bioreaktorskih sistema za in vitro kultivaciju funkcionalnih tkivnih ekvivalenata. Obrađeni su primeri inženjerstva tkiva kože, hrskavice, kosti, ligamenata, jetre, srčanog mišića i krvnih sudova.
  Sadržaj praktične nastave U okviru eksperimentalnih vežbi studentima su na raspolaganju ćelije hrskavice teleta, nekoliko vrsta hidrogelova (alginat, polivinil alkohol i dr.) i nekoliko vrsta bioreaktora (bioreaktor sa pakovanim slojem, bioreaktor sa mehaničkom stimulacijom i perfuzioni bioreaktor) za postavljanje sistema za kultivaciju tkiva hrskavice. Studenti uče da izoluju ćelije iz tkiva i da ih imobilišu u određeni hidrogel, a zatim i postave bioreaktorski sistem za kultivaciju. Dobijene rezultate studenti analiziraju u formi izveštaja uz teorijski pregled pristupa inženjerstvu određene vrste tkiva, a odbrana izveštaja je usmena.
  Literatura
  1. Materijal sa predavanja i vežbi
  2. Culture of Cells for Tissue Engineering, G. Vunjak-Novakovic and R.I. Freshney, eds., John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2006.
  3. Grupa autora "Cell and Tissue Engineering", Obradović B. (Ed.), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Germany, Academic Mind, University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia, 2011 (AM), 2012 (Springer)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 1
  Metode izvođenja nastave predavanja i laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 50