Navigacija

MHOH3 - Separacioni procesi pod visokim pritiscima

Specifikacija predmeta
Naziv Separacioni procesi pod visokim pritiscima
Akronim MHOH3
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja iz primene gasova u ugušćenom stanju u separacionim procesima, kako u oblasti ekstrakcije, tako i u oblasti proizvodnje materijala sa specijalnim osobinama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Na osnovu znanja stečenih u okviru ovog predmeta studenti su sposobni da se uključe u razvoj separacionih procesa pod visokim pritiscima na laboratorijskom nivou ili u primenu ovih postupaka na polu-industrijskom, odnosno industrijskom nivou.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Termodinamičke i maseno –prenosne osobine ugušćenih gasova (fazna ravnoteža, transportne karakteristike), primena natkritičnih gasova u separacionim procesima (ekstrakcija aktivnih jedinjenja iz biljnog materijala, separacija hiralnih jedinjenja, natkritična ekstrakcija u petrohemiji), matematičko modelovanje procesa u pakovanom sloju pod visokim pritiscima, adsorpcija i apsopcija pod visokim pritiscima, proizvodnja mikro i nano čestica korišćenjem natkritičnih fluida, proizvodnja polimera sa željenom raspodelom veličine pora.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava uključuje eksperimentalni rad na nekom od laboratorijskih postrojenja za rad pod visokim pritiscima .
  Literatura
  1. Monografija: Ekstrakcija etarskih ulja natkritičnim ugljenik(IV)-oksidom. Matematičko modelovanje na nivou sekrecione strukture, I. Žižović, TMF, Beograd, 2009, ISBN 978-86-7401-262-8.
  2. Monografija: Aerogelovi u katalizi, A. Orlović, TMF Beograd, 2008, ISBN 978-86-7401-236-1.
  3. High Pressure Process Technology: Fundamentals and applications. A. Bertucco, G. ; Vetter, Industrial Chemistry Library, Volume 9, Elsevier Sci, Nederland, 2001.
  4. Supercritical Fluids, M.R. Belinsky Ed., Nowa Science Publishers, Inc., New York, 2009.
  5. Richard Smith, Hiroshi Inomata, Cor Peters, "Introduction to Supercritical Fluids: A Spreadsheet-based Approach" 1st Edition, Volume 4, 1st Edition, Elsevier Science, 2013.; eBook ISBN: 9780080931302; Hardcover ISBN: 9780444522153
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 0
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava i praktični primeri u laboratoriji. Konsultacije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40