Navigacija

MHOH2 - Industrijski reaktori

Specifikacija predmeta
Naziv Industrijski reaktori
Akronim MHOH2
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Analiza osnovne koncepcije primene različitih tipova višefaznih reaktora u industrijskim uslovima. Analiza uticaja prenosa mase i toplote u reaktorima u kojima se dešava heterogena katalizovana reakcija koja uključuje prisustvo reaktanata i katalizatora u različitim fazama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje znanja koja omogućavaju detaljnu analizu rada realnih višefaznih reaktora primenjenih u industrijskoj praksi i proračuna njihove efikasnosti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Proračun sudova sa mešanjem i izbor mešalice (Snaga mešalice, Empirijske jednačine za proračun snage mešalica sa lopaticama i njihova primena na ostale tipove impelera, Snaga impelera u heterogenim tečnostima, Fixed-bed reaktori (reaktori za dvofazne reakcije, proticanje fluida kod dvofaznog reaktora, interakcija fluid-čestica, pad pritiska), Trickle-bed reaktori (reaktori za trofazne sisteme, pad pritiska, Holdup tečnosti, aksijalna disperzija, primeri reakcija, proces intenzifikacije kod trickle-bed reaktora), Mikro-reaktori.
  Sadržaj praktične nastave Primeri industrijskih procesa (polimerizacija stirena, sinteza amonijaka, hidrotriting različitih naftnih frakcija, hidrokreking, reforming parom, katalitički reforming, krekovanje etana u proizvodnji etilena , oksidacija sumpor-dioksida, hidrogenovanje ulja semena pamuka u šaržnom reaktoru)
  Literatura
  1. Skripta: Projektovanje industrijskih katalitičkih reaktora; A. Orlović.
  2. Osnovi teorije i projektovanja hemijskih reaktora; Octave Levenspiel (Prevod G. Jovanović i N. Čatinović), TMF, 1991.
  3. Elements of chemical reaction engineering; S. Fogler, Prentice Hall 3rd Ed. 1999.
  4. Chemical reactor design, optimization and scale-up, Nauman E.B., Mc Graw-Hill, 2002.
  5. Chemical reactor design and operation; R. Westertep, V.P.M. Van Swaaij, A.A.C.M. Beenackers, 2nd Ed. J Wiley1884 (2001, Student edition).
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe izrada projektnog zadatka u konsultacijama sa profesorom
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti 50
  Kolokvijumi
  Seminari