Navigacija

MHNH3 - Tehnologija keramike

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija keramike
Akronim MHNH3
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student ovlada tehnološkim postupcima proizvodnje tradicionalne i savremene keramike. Uspešnim savladavanjem ovog kursa, student će moći da razume i unapređuje tehnološke postupke proizvodnje keramike i da njima upravlja. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje znanja o specifičnostima proizvodnje keramičkih materijala, koja će omogućiti samostalno upravljanje tehnološkim postupcima proizvodnje različitih keramičkih proizvoda.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Tokom kursa obrađuju se procesi koji su sastavni deo tehnološke šeme proizvodnje tradicionalne i savremene keramike. Obrađuju se: vrste i priprema sirovina za tradicionalnu keramiku, hemijski postupci sinteze sirovina za savremenu keramiku, postupci oblikovanja u tehnologiji keramike, presovanje praha, oblikovanje plastičnog testa, oblikovanje livenjem u tradicionalnoj i savremenoj keramici, sušenje u tehnologiji keramike, sinterovanje tradicionalnih i savremenih keramičkih materijala, sušnice i peći u tehnologiji keramike, glaziranje, primena pigmenata u tehnologiji keramike, osnovi projektovanja procesa u tehnologiji keramike. ;
  Sadržaj praktične nastave Granulometrijska analiza praha, određivanje specifične površine praha BET metodom, diferencijalno-termijska analiza sirovina za tradicionalnu keramiku, oblikovanje keramičke mase ekstruzijom i korišćenjem gipsanog kalupa, određivanje mehaničke čvrstoće sušenog i pečenog keramičkog proizvoda, termomikroskopska analiza keramičkog materijala, određivanje poroznosti keramičkih materijala, priprema fritovane glazure i glaziranje keramičkog proizvoda, ispitivanje slaganja koeficijenata širenja keramičke mase i glazure, analiza mikrostrukture tradicionalne i savremene keramike skenirajućom elektronskom mikroskopijom, rendgenska analiza keramičkih materijala. ;
  Literatura
  1. M.Tecilazić-Stevanović, Osnovi tehnologije keramike, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1990.
  2. Lj.Kostić-Gvozdenović, M.Todorović, R.Petrović, Praktikum iz tehnologije keramike, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2000
  3. V.Srdić, Procesiranje novih keramičkih materijala, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2004.
  4. J.Hlaváč, The Technology of Glass and Ceramics, An Introduction, Elsevire Scientific Publishing company, Amsterdam-Oxford-New York, 1983.
  5. .
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja i laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 25 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 25
  Seminari