Navigacija

MHEI4 - Zaštitne prevlake

Specifikacija predmeta
Naziv Zaštitne prevlake
Akronim MHEI4
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se student upozna sa svim stupnjevima u procesu nanošenja zaštitnih prevlaka, sa mehanizmom njihovog nanošenja, kao i funkcijama metalnih, konverzionih i nemetalnih prevlaka. Predmet je namenjen studentima koji u prethodnom školovanju nisu slušali predmete Nemetalne prevlake i Metalne prevlake, tako da student treba da savlada savremene tehnologije taloženja i zaštite konverzionim, metalnim i nemetalnim prevlakama, kao i da napravi paralelu između zaštite metalnim i nemetalnim prevlakama. Takođe, cilj je da student stekne osnovna znanja iz teorije modifikacije površine metalnog supstrata i formiranja celokupnog zaštitnog sistema modifikovani supstrat/organska prevlaka.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je stekao osnovna teorijska saznanja o vrstama konverzionih, metalnih i nemetalnih prevlaka, načinima njihovih dobijanja, kao i njihovim svojstvima. Naučio je iz kojih se rastvora i pod kojim uslovima mogu dobiti zaštitne prevlake u zavisnosti od njihove primene.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • Priprema površine metala za nanošenje metalnih prevlaka (mehanički, hemijski i elektrohemijski postupci) ; • Vrste metalnih prevlaka, primena i značaj ; • Elektrohemijski postupci dobijanja metalnih prevlaka (taloženje metala i legura). ; • Neelektrohemijski postupci dobijanja metalnih prevlaka ; • Konverzione prevlake (fosfatne, oksidne, hromatne i oksalatne prevlake, kombinovane konverzione prevlake) ; • Postupci nanošenja organskih zaštitnih prevlaka ; • Teorijske osnove kataforetskog taloženja organskih prevlaka (mehanizam kataforetskog taloženja, uticaj parametara taloženja na proces kataforetskog taloženja i zaštitna svojstva kataforetskih prevlaka) ; • Koroziona stabilnost zaštitnih prevlaka (uticaj vrste i modifikacije supstrata na njegovu korozionu stabilnost, mehanizam prodiranja elektrolita kroz organsku prevlaku, uticaj vrste i modifikacije supstrata na korozionu stabilnost organskih prevlaka) ;
  Sadržaj praktične nastave • Modifikacija metalnog supstrata nanošenjem konverzionih i metalnih prevlaka i formiranje zaštitnog sistema nanošenjem organske prevlake na modifikovani metalni supstrat ; • Ispitivanje uticaja modifikacije površine metala na korozionu stabilnost zaštitnog sistema ; • Ispitivanje uticaja modifikacije površine metala na adheziju organske prevlake ;
  Literatura
  1. V. Mišković-Stanković, Organske zaštitne prevlake, Savez inženjera i tehničara za zaštitu materijala Srbije (SITZAMS), Beograd, 2001.
  2. Prevlake legura cinka – elektrohemijsko dobijanje i koroziona stabilnost, SITZAMS, Beograd, 2009.
  3. M.Maksimović, Galvanotehnika, TMF, Beograd, 1995.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, diskusije vezane za izradu i obradu eksperimentalnih vežbi i konsultacije ;
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 50 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari