Navigacija

IŽS410 - Procesna oprema u inženjerstvu zaštite životne sredine

Specifikacija predmeta
Naziv Procesna oprema u inženjerstvu zaštite životne sredine
Akronim IŽS410
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Elementi opreme u procesnoj industriji Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave
  Sadržaj praktične nastave
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 0
  Metode izvođenja nastave
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 20
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20