Navigacija

HNH49 - Osnovi tehnologije keramike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi tehnologije keramike
Akronim HNH49
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Za pohađanje: Termodinamika; za polaganje: Fizička hemija 1 Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student stekne znanja o zavisnosti između strukture, svojstava, procesiranja i primene keramičkih materijala, kao i da ovlada tehnološkim postupcima proizvodnje tradicionalne i savremene keramike. Uspešnim savladavanjem ovog kursa, student će moći da razume i unapređuje tehnološke postupke proizvodnje keramike i da njima upravlja. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje znanja o specifičnostima strukture i postupaka proizvodnje keramičkih materijala, koja će omogućiti samostalno upravljanje i unapređivanje tehnoloških postupaka proizvodnje različitih keramičkih proizvoda.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Tokom kursa se analiziraju strukture keramičkih materijala i procesi koji su sastavni deo tehnološke šeme proizvodnje tradicionalne i savremene keramike. Obrađuju se: strukture savremenih i tradicionalnih keramičkih materijala, defekti strukture, vrste i priprema sirovina za tradicionalnu keramiku, hemijski postupci sinteze sirovina za savremenu keramiku, postupci oblikovanja u tehnologiji keramike, presovanje praha, oblikovanje plastičnog testa, oblikovanje livenjem u tradicionalnoj i savremenoj keramici, sušenje u tehnologiji keramike, sinterovanje tradicionalnih i savremenih keramičkih materijala, sušnice i peći u tehnologiji keramike, glaziranje. ;
  Sadržaj praktične nastave Granulometrijska analiza praha, određivanje specifične površine praha BET metodom, diferencijalno-termijska analiza sirovina za tradicionalnu keramiku, oblikovanje keramičke mase ekstruzijom i korišćenjem gipsanog kalupa, određivanje mehaničke čvrstoće sušenog i pečenog keramičkog proizvoda, termomikroskopska analiza keramičkog materijala, određivanje poroznosti keramičkih materijala, priprema fritovane glazure i glaziranje keramičkog proizvoda, ispitivanje slaganja koeficijenata širenja keramičke mase i glazure, analiza mikrostrukture tradicionalne i savremene keramike skenirajućom elektronskom mikroskopijom, rendgenska analiza keramičkih materijala. ;
  Literatura
  1. M.Tecilazić-Stevanović, Osnovi tehnologije keramike, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1990.
  2. Lj.Kostić-Gvozdenović, M.Todorović, R.Petrović, Praktikum iz tehnologije keramike, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2000
  3. V.Srdić, Procesiranje novih keramičkih materijala, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2004.
  4. J.Hlaváč, The Technology of Glass and Ceramics, An Introduction, Elsevire Scientific Publishing company, Amsterdam-Oxford-New York, 1983.
  5. Y.M.Chiang, D.P.Birnie III, W.D.Kingery, Physical Ceramics – Principles for Ceramic Science and Engineering, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 2
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja i laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari