Navigacija

HHI212 - Mehanika fluida

Specifikacija predmeta
Naziv Mehanika fluida
Akronim HHI212
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Matematika II, Fizika II Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta 1. Upoznavanje studenata sa osnovnim svojstvima fluida i zakonitostima mirovanja i kretanja fluida; ; 2. Rešavanje zadataka iz mehanike fluida vezanih za praktične probleme iz oblasti hemijskog inženjerstva; ; 3. Stvaranje teorijske osnove za stručnu nadogradnju iz oblasti hemijskog inženjerstva.
  Ishodi učenja (stečena znanja) 1. Studenti su stekli sposobnost primene hemijsko-inženjerskog pristupa analizi strujanja fluida ; 2. Studenti su savladali osnovne zakonitosti mehanike fluida i time stekli osnovu za dalju nadogradnju iz oblasti operacija prenosa količine kretanja i fenomena prenosa ; 3. Studenti su stekli teorijsku osnovu za fenomenološki pristup uporednoj analizi zakonitosti prenosa količine kretanja, toplote i mase.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Nastavni program predmeta upoznaje studente sa osnovnim svojstvima fluida i zakonitostima mirovanja i kretanja fluida pri čemu je stavljen naglasak na hemijsko-inženjerski pristup odnosno na količinu kretanja i mehanizme transporta ove veličine. Nastavne jedinice: opšta svojstva fluida; fluidi u mirovanju; fluidi u kretanju: strujno polje, režimi strujanja; strujanje neviskoznih fluida; osnovni zakoni mehanike fluida u integralnom i diferencijalnom obliku: zakon održanja mase, zakon održanja energije: Bernulijeva jednačina, zakon održanja količine kretanja: jednačine Navije-Stoksa i primena na ravansko strujanje i strujanje filma; laminarno i turbulentno strujanje: mehanizmi prenosa količine kretanja, strujanje u cevima kružnog poprečnog preseka.
  Sadržaj praktične nastave U okviru računskih vežbi, izrađuju se računski primeri vezani za odgovarajuće nastavne jedinice i probleme iz oblasti hemijskog inženjerstva i hemijske tehnologije.
  Literatura
  1. Zdanski F. "Mehanika fluida. Teorija operacija količine kretanja", TMF, Beograd, 1989.
  2. Obradović B. "Mehanika fluida. Zbirka rešenih zadataka sa izvodima iz teorije", TMF, Beograd, 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 0
  Metode izvođenja nastave predavanja i računske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 70
  Seminari