Navigacija

HEI48 - Nemetalne prevlake

Specifikacija predmeta
Naziv Nemetalne prevlake
Akronim HEI48
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Predmet upoznaje studente sa opštim principima zaštite metala od korozije nanošenjem nemetalnih prevlaka. Cilj predmeta je sticanje teorijskog znanja neophodnog za razumevanje mehanizma zaštite metala od korozije nemetalnim prevlakama i upoznavanje sa savremenim tehnologijama zaštite metala nemetalnim prevlakama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: (i) stekli sposobnost da analiziraju probleme, osmisle i koncipciraju rešenja tehnoloških procesa zaštite metala od korozije nemetalnim prevlakama, (ii) ovladali eksperimentalnim tehnikama koje se koriste za određivanje korozione stabilnosti nemetalnih prevlaka, (iii) stekli veštine komunikacije za jasno formulisanje i predstavljanje zadatka, načina rešavanja i rezultata rada. ; ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Priprema površine metala pre nanošenja zaštitnih prevlaka (mehanički, hemijski i elektrohemijski postupci) ; • Konverzione prevlake kao podloga za nanošenje organskih prevlaka (fosfatne, oksidne, hromatne i oksalatne prevlake, kombinovane konverzione prevlake) ; • Sastav, svojstva i metode ispitivanja organskih prevlaka (sastav i svojstva premaznih sredstava, fizičko-hemijska svojstva granične površine faza, mehanizam formiranja organskih prevlaka, fizičko-mehanička i električna svojstva organskih prevlaka i metode za njihovo ispitivanje) ; • Postupci nanošenja organskih prevlaka (raspršivanje – pneumatsko, elektrostatičko i bezvazdušno, potapanje i oblivanje, nanošenje sistemom valjaka, elektroforetsko taloženje) ; • Koroziona stabilnost organskih prevlaka ;
  Sadržaj praktične nastave Eksperimentalne vežbe: ; • Priprema površine metala pre nanošenja zaštitne prevlake ; • Fosfatne prevlake, hladni i topli postupak ; • Određivanje fizičko-hemijskih svojstava organske prevlake ; • Kataforetsko taloženje organske prevlake ; • Određivanje zaštitnih svojstava organske prevlake ;
  Literatura
  1. V. Mišković-Stanković, Organske zaštitne prevlake, Savez inženjera i tehničara za zaštitu materijala Srbije (SITZAMS), Beograd, 2001.
  2. V.Mišković-Stanković, N. Jakovljević-Halai, Nemetalne prevlake - praktikum, TMF, Beograd, 2008.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, diskusije vezane za izradu i obradu eksperimentalnih vežbi i konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari