Navigacija

DZM2 - Odabrana poglavlja numeričke analize

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja numeričke analize
Akronim DZM2
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Položena Matematika 1 i Matematika 2 Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne pojmove i tvrđenja iz elemenata numeričke analize.Osim toga, insistira se na isticanju primena pojmova i rezultata koji se razmatraju u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata da znanja stečena u ovom nastavnom predmetu uspešno koriste u savladavanju gradiva drugih nastavnih predmeta, koje se izučavaju na Fakultetu, iz oblasti prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka. Osposobljenost studenata da stečena matematička znanja koriste u rešavanju tehničkih i tehnoloških problema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Računanje sa približnim brojevima-opšta formula za grešku, obrnuti problem teorije grešaka, približno izračunavanje vrednosti funkcija ; Rešavanje algebarskih i transcedentnih jednačina-metodi grafičkog rešavanja jednačina, metod sečice i metod tangente, metod iteracije, metod iteracije za sistem od dve jednačine. ; Interpolacija funkcija-konačne razlike, interpolacione formule: Njutnova, Gausova, Stirlingova, Beselova, Lagranžova. Ocena greške interpolacionih formula. ; Približno diferenciranje i integracija- polinomne formule, trapezna i Simsonova formula, procena greške. ; Rešavanje diferencijalnih jednačina- metod sukcesivnih aproksimacija, numerička integracija: metode Runge-Kuta, ekstrapolacione i interpo¬la¬cione metode Adamsa. ; Rešavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina- osnovni pojmovi: mreže, aproksimacija diferencijalnih operatora konačnim razlikama, metoda mreže. ; Rešavaju se primeri, odnosno zadaci kojima se ilustruju pojmovi i njihovi međusobni odnosi izloženi u teorijskom delu nastave. Osim toga, postavljaju se i rešavaju zadaci kojima se ilustruje i uvežbava primena stečenih teorijskih znanja u rešavanju problema u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. B.P. Demidovič, I.A. Maron, Osnovы vыčislitelьnoй matematiki, Izdateljstvo Nauka, Moskva, 1995 ;
   2. N.S. Bakhvalov, Numerical Methods, Mir Publishers, 1977
   3. M.Miličić, N. Miličić, D. Stankov, Elementi numericke analize, teorije, algoritmi, programi, zadaci, RGF, 464p, 1996, Beograd, II izdanje 2003, RGF, Beograd
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja u okviru kojih se izlaže teorija i rade zadaci u kojima se pokazuje primena izložene teorije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari