Navigacija

D188 - Teorijski osnovi keramike i stakla

Specifikacija predmeta
Naziv Teorijski osnovi keramike i stakla
Akronim D188
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti usvoje znanja koja će im omogućiti razumevanje kompleksne veze sinteza – struktura – svojstva – primena keramičkih i staklastih materijala. Kroz izradu seminarskog rada, analizom literaturnih podataka i na osnovu stečenih znanja u toku kursa, student će moći da analizira svojstva keramičkih i staklastih materijala u funkciji strukture i mikrostrukture i na taj način projektuje procese dobijanja materijala željenih svojstava.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Uspešnim savladavanjem ovog predmeta student će biti u stanju da učestvuje u istraživanjima i kritički analizira, vrednuje i povezuje nove ideje u datoj oblasti. ; ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet sadrži teorijske principe inženjerstva keramičkih i staklastih materijala. Analiziraju se različite strukture savremenih i tradicionalnih keramičkih i staklastih materijala, defekti strukture keramičkih materijala u funkciji uticaja na difuzivnost materije i svojstva materijala, pojave na graničnim površinama od značaja za formiranje mikrostrukture keramičkih materijala, mehanizmi transporta mase i elektriciteta, reakcije u čvrstoj fazi, procesi sinterovanja i svojstva keramičkih i staklastih materijala. U okviru predmeta studenti izrađuju seminarski rad koji se odnosi na analizu svojstava keramičkih materijala u funkciji strukture i mikrostrukture materijala.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. W.D.Kingery, H.K.Bowen, D.R.Uhlmann, Introduction to Ceramics, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1976.
   2. Y.M.Chiang, D.P.Birnie III, W.D.Kingery, Physical Ceramics – Principles for Ceramic Science and Engineering, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997.
   3. W.D.Kallister, Materials Science and Engineering – an Introduction, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2003.
   4. M.Tecilazić-Stevanović, Osnovi tehnologije keramike, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1990.
   5. . W.Vogel, Kemija stakla, SKTH/Kemija u industriji, Zagreb, 1985.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, diskusiju domaćih zadataka, izradu i prezentaciju seminarskog rada.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30