Navigacija

D184 - Specijalna poglavlja prenosa toplote

Specifikacija predmeta
Naziv Specijalna poglavlja prenosa toplote
Akronim D184
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Kursevi iz toplotnih operacija na dodiplomskim studijama Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je izučavanje prenosa toplote u složenim sistemima, sa ili bez fazne transformacije fluida. Uspostaviće se metode termičkog proračuna neophodne za projektovanje odgovarajućih toplotnih aparata.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti stiču: (1) sposobnost analize prenosa toplote u složenim sistemima, (2) znanja potrebna za analizu i projektovanje toplotnih aparata, (3) kompetencije i veštine za rad u naučno-istraživačkom timu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave • Filmska kondenzacija ; • Kapljičasta kondenzacija ; • Kondenzacija pri direktnom kontaktu fluida ; • Ključanje ; • Prenos toplote u poroznim materijalima ; • Prenos toplote u fluidizovanom sloju gas-čvrsto ; • Prenos toplote u fluidizovanom sloju tečnost-čvrsto ; • Prenos toplote zračenjem
   Sadržaj praktične nastave Pačunski primeri će pratiti teorijsku nastavu.
   Literatura
   1. Rohsenow, W., Hartnett, J., Cho, Y., Handbook of Heat Transfer, McGraw-Hill, New York, 1998.
   2. Hewitt, G.F., Handbook of Heat Exchangers Design, Begell House, New York, 1988.
   3. J.G. Collier, J.R. Thome, Convective Boiling and Condensation, Oxford University Press, 1994
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, rad na računaru, konsultacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 60