Navigacija

D167 - Sinteza, svojstva i primena biokeramičkih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Sinteza, svojstva i primena biokeramičkih materijala
Akronim D167
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa relativno novom oblašću biokeramičkih materijala koji se primenjuju u medicini i stomatologiji. Planom i programom ovog predmeta predviđeno je da studenti ovladaju tehnikama sinteze a takođe i da steknu uvid u strukturu, svojstva i primenu novih biokeramičkih materijala. Izrada seminarskog rada ima za cilj da studentima omogući upoznavanje sa najnovijim naučnim dostignućima iz ove oblasti analiziranjem literature i naučnih radova.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta očekuje se da studenti ovladaju teorijskim znanjem iz oblasti keramičkih biomaterijala, postupcima sinteze, načinom karakterizacije i potencijalnom primenom. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa svojstvima, strukturom i postupcima sinteze biokeramičkih materijala koji se primenjuju u oblastima ortopedske i maksilofacijalne hirurgije kao i u stomatologiji. Predmet takođe daje osnove procesa uspostavljanja veze između organizma i biokeramičkih materijala kao i procesa biomineralizacije ;
  Sadržaj praktične nastave U okviru vežbi i izrade seminarskog rada studenti se detaljnije upoznaju sa postupcima sinteza i katakterizacije savremenih biokeramičkih materijala.
  Literatura
  1. LL.Hench, J.Wilson, An Introduction to Bioceramics, World Scientific, 1998.
  2. J.F.Shackelford, Bioceramics Application of Ceramic and Glass Materials in Medicine, Trans Tech Publications, 1999.
  3. L.George, R.P.Rusin, G.S.Fischman, V.Janas, Bioceramics: Materials and Aplications III, Ceramic Transaction, American Ceramic Society, 2000.
  4. J.B.Park, R.S.Lakes, Biomaterials-An Introduction, Plenum Press, 1992.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1.5 0.5
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, eksperimentalne vežbe i izradu seminarskog rada.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30