Navigacija

D116 - Struktura i svojstva polimernih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Struktura i svojstva polimernih materijala
Akronim D116
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa strukturom, svojstvima i dobijanjem polimernih materijala. Sticanje znanja o uticaju strukture na svojstva i primenu polimernih materijala. Sticanje znanja o značaju i mogućnostima primene polimera u različitim oblastima zahvaljujući njihovoj specifičnoj strukturi i svojstvima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su stekli znanja o specifičnoj strukturi i svojstvima polimernih materijala i da naprave vezu između svojstva polimernog materijala i njegove strukture. Stekli su znanja kako odgovarajući izbor polaznih sirovina i postupka sinteze može uticati na svojstva i primenu krajnjeg proizvoda. Osposobljeni su da predvide ponašanje materijala na osnovu strukture.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Značaj i primena polimernih materijala. 2. Definicija i nomenklatura polimera. 3. Struktura polimera-lančasta struktura, nivoi strukture polimera, uticaj na svojstva. 4. Svojstva polimernih materijala: molarna masa i raspodela molarnih masa; rastvori i rastopi polimernih materijala; termička, mehanička i reološka svojstva. 5. Dobijanje polimernih materijala, uticaj na strukturu. 6. Ispitivanje svojstava polimernih materijala.
  Sadržaj praktične nastave Izrada seminarskog rada (u vidu prezenatcije ili literaturnog rada) na zadatu temu uz pretragu i korišćenje aktuelne literature iz oblasti.
  Literatura
  1. S. Jovanović, J. Đonlagić, 'Hemija makromolekula', TMF, Beograd 2004.
  2. S. Jovanović, K. Jeremić, 'Karakterisanje polimera', TMF, Beograd 2007.
  3. D.E. Hudgin, 'Handbook of polymer synthesis', Marcel Dekker, 2005.
  4. G. Odian, 'Principles of polymerization', Fourth edition, John Wiley and Sons, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1.5 0.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski radovi, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30