Navigacija

D113 - Odabrana poglavlja projektovanja procesa u hemijskoj industriji

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja projektovanja procesa u hemijskoj industriji
Akronim D113
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom - Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa najsavremenom metotologijom projektovanja procesa, kao i upotrebom specijalizovanih softverskih paketa za projektovanje i optimizaciju procesa u hemijskoj i petrohemijskoj industriji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) U okviru ovog kursa studenti se upoznaju sa softverskim paketima za projektovanje i optimizaciju. Kao sastavni deo predmeta predviđena je i samostalna izrada projekta.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet je fokusiran na primenu osnovnih principa u projektovanja procesa i baziran je na realnim primerima iz hemijske procesne industrije. Upotrebom specijalizovanih profesionalnih softverskih paketa pruža se mogućnost studentima da se bave projekovanjem realnih sistema. ; Detaljno su obrađeni segmenti projektovanja i optimizacije procesa, kao i integracije različitih delova procesa u okviru industrijskog kompleksa. ; U okviru kursa se takođe predviđa projektovanje namenske opreme koja nije data u osnovnom meniju softverskih paketa upotrebom drigih kompatibilnih softvera kao na primer MatLab, Maple itd. ; Razmatraće se i uticaj izbora opreme i procesa na životnu sredinu.
  Sadržaj praktične nastave Računarske simulacije projektovanja i optimizacije procesa.
  Literatura
  1. Seider D. W., Process design principles: synthesis, analysis, and evaluation, John Wiley and Sons, Inc., 1999,
  2. Ludvig E., Applied process design, vol. 1, Butterworth-Heinemann, Newton, 1990,
  3. Branan C., Rules of thumb for chemical engineers, Gulf Pub. Co., Houston, 1998,
  4. Bugarski Branko, Projektovanje uređaja i procesa u biotehnologiji i biohemiskom inžinjerstvu, Akademska Misao, 2006,
  5. R. Smith, Chemical Process Design, McGraw – Hill, New York, 2005
  6. L.T.Biegler, I.E. Grossmann, A.W. Westerberg, Systematic Methods of Chemical Process Design, Prentice Hall, 1997
  7. M.M. El-Halwagi, Sustainable Design through Process Integration: Fundamentals and Applications to Industrial Pollution Prevention, Resource Conservation, and Profitability Enhancement, Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2012.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 50