Navigacija

D106TT - Kolorimetrija i vizuelna svojstva polimernih i tekstilnih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Kolorimetrija i vizuelna svojstva polimernih i tekstilnih materijala
Akronim D106TT
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Položen obavezni predmet studijskog profila Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje sa teorijom i praksom objektivnog instrumentalnog ocenjivanja tj. merenja boje polimernih i tekstilnih materijala, kao i sa uticajem teksture i pojedinih svojstava samog materijala na njegovu ukupnu vizuelnu percepciju.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekivani ishodi predmeta su: stečeno teorijsko znanje iz oblasti merenja boja kod polimernih i tekstilnih materijala; stečeno analitičko iskustvo (veština) za primenu savremenih metoda merenja boje polimernih i tekstilnih materijala; i stečene stručne kompetencije u oblasti savremene komunikacije između razvojno-istraživačkih, proizvodnih i komercijalnih elemenata u oblasti polimernih i tekstilnih materijala.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet čine tri modula: teorijski, računski i eksperimentalni. Teorijski modul daje osnovne principe merenja boje, sa posebnim osvrtom na kolorimetrijske sisteme, merenje beline i uticaj teksture i površinskih svojstava materijala na vizuelnu percepciju. Računski modul obrađuje izračunavanje tristimulusnih vrednosti i koordinata hromatičnosti na osnovu spektroskopskih podataka, i bavi se Kubelka-Munk analizom. Eksperimentalni modul se bavi praktičnim elementima merenja boje i stepena beline (priprema uzorka, izbor uslova merenja itd.).
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. D.Jocić, "Colour and whiteness measurement", Departamento de Tecnología de Tensioactivos, CID-CSIC, Barcelona and Textile Engineering Department, TMF, Beograd, 64 pages (1997).
   2. W.D.Wright, “The measurement of colour”, Adam Hilger Ltd, London (1969).
   3. R.G.Kuehni, “Color: An Introduction to Practice and Principles”, 2nd Ed., Wiley - Interscience (2005).
   4. R.S.Sinclair, “Numerical Problems in Colour Physics for ASDC students”, Bradford: Society of Dyers and Colourists (1971).
   5. R.McDonald (ed), “Colour Physics for Industry”, 2nd ed., Bradford: Society of Dyers and Colourists (1997).
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, računski zadaci, seminarski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40