Navigacija

14TET38 - Održavanje i nega odeće

Specifikacija predmeta
Naziv Održavanje i nega odeće
Akronim 14TET38
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim osnovama održavanja i nege tekstilnih materijala. Sticanje znanja potrebnih za primenu postupaka održavanja i nege u tekstilnoj tehnologiji i prilikom upotrebe (eksloatacije) gotovih tekstilnih proizvoda (odevnih predmeta). ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da rukovode postupcima održavanja i nege tekstilnih materijala i gotovih tekstilnih proizvoda. Studenti dobijaju potrebno znanje koje im omogućuje da planiraju metode, faze i operacije prilikom proizvodnje gotovih odevnih predmeta. Studenti dobijaju znanje koje im omogućuje pravilan izbor načina nege i održavanja u zavisnosti od vrste odevnog predmeta.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet obuhvata teorijske principe (označavanje načina nege; funkcija i svrha nege; vrste zaprljanja) i praktične osnove (pranje; hemijsko čišćenje) održavanja i nege tekstilnih materijala. Održavanje i nega se obrađuju kao kompleksna i tehnički složena operacija u kojoj se voda i organski rastvarači koriste za čišćenje tekstilnog materijala i gotovih tekstilnih proizvoda. ;
   Sadržaj praktične nastave Praktične vežbe u laboratoriji obezbeđuju primenu znanja stečenih u toku predavanja. Student stiče znanja o metodama za procenu efikasnosti pranja deterdžentima (vodeni sistemi za pranje), kao i efikasnost hemijskog čišćenja tekstilnih materijala (sistemi za čišćenje i održavanje u prisustvu organskih rastvarača).
   Literatura
   1. A.E.Johnson, Drycleaning, Merrow, Watford (1971).
   2. “Detergents”, Ullmans Encyclopedia of Industrial Chemistry, Vol.A8, VCH Verlag, Weinheim (1987). (str. 315-448).
   3. R.Berneiser, K.Ueberscar, Lehrbuch der Textilreinigung, VEB Fachbuchverlag, Leipzig (1980).
   4. Materijal sa predavanja.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, seminar, domaći zadaci
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20