Navigacija

14TET320 - Oplemenjivanje odevnih predmeta

Specifikacija predmeta
Naziv Oplemenjivanje odevnih predmeta
Akronim 14TET320
Studijski program Tekstilna tehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim principima procesa i operacija oplemenjivanja gotovih odevnih predmeta. ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da stečena znanja iz oplemenjivanja odevnih predmeta koriste pri izboru odgovarajućeg postupka, mašina i uređaja za oplemenjivanje odevnih proizvoda.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Oplemenjivanje gotovih odevnih predmeta obrađuje postupke i oplemenjivanja gotovih odevnih predmeta, koje se delimično razlikuju u odnosu na konvencionalne metode oplemenjivanja tekstilnog materijala. ; Priprema odevnih predmeta za bojenje, bojenje odevnih predmeta, dorada džinsa, primena omekšivača, specifične dorade odevnih predmeta su oblasti kojima će se baviti ovaj predmet. ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. 1. D. Džokić. "Hemijska dorada tekstilnog materijala", Zavod za grafičku tehniku – TMF, Beograd, 1986.
   2. 5. "Garment Wet Processing, Technical Manual", AATCC, U.S.A., (1994).
   3. 3. Interni materijal katedre.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, seminarski rad, domaći zadaci
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30