Navigacija

14TET318 - Specijalni postupci u oplemenjivanju tekstilnih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Specijalni postupci u oplemenjivanju tekstilnih materijala
Akronim 14TET318
Studijski program Tekstilna tehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim osnovama specijalnih postupaka bojenja, štampanja i dorade tekstilnog materijala. Sticanje neophodnih znanja potrebnih za pripremu i izvođenje nestandarnih postupaka oplemenjivanja u industrijskoj proizvodnji.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da vode nestandardne postupke oplemenjivanja u industrijskoj proizvodnji. Studenti dobijaju potrebna znanja za rad u industrijskim uslovima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Nastava obuhvata kritički osvrt na primenu nestandardnih (specijalnih) postupaka oplemenjivanja tekstilnog materijala, tj. postupaka oplemenjivanja čija osnovna svrha nije poboljšanje kvaliteta, izgleda ili opipa tekstilnog materijala. Posebno se obrađuju specijalni postupci oplemenjivanja za materijale od prirodnih i od sintetskih vlakana. Postupci koji se detaljno obrađuju su: biopoliranje materijala od prirodnih vlakana (enzimska obrada); antimikrobna obrada; hidrofilizovanje materijala od sintetskih vlakana; anti-elektrostatička obrada; obrada za smanjenje zapaljivosti; itd. Kao specijalne metode oplemenjivanja se obrađuju: laminiranje; naslojavanje; flokovanje; sol-gel obrada; itd.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. D.Džokić, "Teorija i tehnologija bojenja tekstilnog materijala", TMF, Beograd, 1972.
   2. R.Trajković, "Štampanje tekstila", Zavod za grafičku tehniku, TMF, Beograd, 1981.
   3. P.Belini, F.Bonetti, E.Franzetti, G.Rosace, S.Vago, "Reference Book of Textile Technologies: Finishing", ACIMIT, Italy, 2001.
   4. Materijal sa predavanja.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, seminarski rad, domaći zadaci
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40