Navigacija

14TET317 - Štampanje tekstilnog materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Štampanje tekstilnog materijala
Akronim 14TET317
Studijski program Tekstilna tehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta 1. Upoznavanje sa terijskim i praktičnim osnovama štampanja tekstilnog materijala. ; 2. Sticanje neophodnih znanja potrebnih za poznavanje i upravljanje procesima štampanja tekstilnog materijala. ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) 1. Studenti su osposobljeni da dizajniraju procese štampanja tekstilnog materijala. ; 2. Studenti upoznaju laboratorijsku opremu i metode za praćenje efekata štampanja tekstilnog materijala. ; 3. Studenti dobijaju potrebna znanja za rad u industrijskim uslovima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Proučavanje interakcija štamparske paste tj. njenih sastavnih komponenata sa tekstilnim materijalom, sa ciljem postizanja odgovarajućeg efekta štampanja. Izbor odgovarajuće štamparske paste i načina njene primene sa aspekta morfološke građe i hemijskih svojstava tekstilnog materijala. Proučavanje metoda štampanja (ravna štampa, štampa gravirnim valjcima, rotaciona štampa, transfer štampa) i specijalnih postupaka štampanja (štampa metalnim prahovima, batik, plise i krep efekat, pergamentovanje, digitalna štampa itd).
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. D.Jocić, P.Jovančić, M.Radetić, T.Topavlović, Z.Lj.Petrović, Primena savremenih postupaka modifikovanja površine tekstilnih materijala radi postizanja multifunkcionalnih svojstava tekstilnog materijala, Hemijska industrija, 57, No. 10, 491-499 (2003).
   2. H.K.Rouette, Encyclopedia of Textile Finishing, Springer-Verlag, (2001).
   3. Grupa autora, Handbook of Plasma Processing Technology: Fundamentals, Etching, Deposition and Surface Interactions, ed. by S.M. Rossnagel, Noyes Publications, Norwich, NY, 1990.
   4. X.Tao Ed., Smart Fibres, Fabrics and Clothing, CRC Press (2001).
   5. C.M.Pastore, P.Kiekens, Eds., Surface Characteristics of Fibers and Textiles, Marcel Dekker (2001).
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, domaći zadaci
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari