Navigacija

14TET219 - Industrijsko zagađenje

Specifikacija predmeta
Naziv Industrijsko zagađenje
Akronim 14TET219
Studijski program Tekstilna tehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Ostvareno 96 ESPB. Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj je sticanje znanja o upravljanju industrijskim otpadom (čvrsto, tečno i gasovito stanje), karakterizaciji industrijskih otpadnih voda, čvrstih materija i gasovitih ispusta u životnu sredinu, usklađenost, ocenjivanje i planiranje industrijskih procesa u skladu sa zakonskom regulativom. Posmatranje industrijskih procesa prema mogućnosti uvođenja koncepta čistije proizvodnje i smanjenja uticaja na životnu sredinu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Shvatanje značaja upravljanja industrijskim procesom na taj način da se maksimalno spreči izdvajanje opasnih i štetnih materija u vazduh, vodotokove i zemljište. Povezivanje sa zakonskom regulativom u ovoj obalasti. Osposobljenost studenata da u praksi primene stečena znanja za ocenjivanje industrijskog procesa prema ISO 14001 standardu i usklađenosti sa važećim zakonskim regulativama.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa grupama industrijskih procesa koji ispuštaju opasan otpad u životnu sredinu, kao i zagađujuće materije koje su čvrste, tečne i gasovite. Obrađuje se standard ISO 14001, upravljanje životnom sredinom prema standardu, način ocenjivanja i usklađenost sa zakonskom regulativom. Podaci omogućavaju sagledavanje privrženosti preduzeća politici zaštite životne sredine.
  Sadržaj praktične nastave Izvođenje studije slučaja za odabrano industrijsko postrojenje, ocenjivanje uticaja na životnu sredinu, usaglašenost sa zakonskom regulativom. ; Posebno izučavanje osnova standarda ISO 14001 (politika zaštite životne sredine, aspekti i ciljevi vezani za zaštitu životne sredine, upravljanje životnom sredinom). ;
  Literatura
  1. Woodart T., Industrial Waste Treatment Handbook, Woodart&curran, 2001.
  2. FLORCZAK C.M., ROUGHTON J.E., Hazardous Waste Compliance, Butterworth-Heinemann, Elsevier Group, 2001.
  3. Cheremisinoff N.P., Handbook of Hazardous Chemical Properties Butterworth-Heinemann, Elsevier Group, 2001.
  4. Skripta sa predavanja
  5. ISO 14001
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski rad, eksperimentalni rad i mentorski rad.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 55
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 15
  Seminari 15