Navigacija

14TET215 - Primena računara u tekstilnoj industriji

Specifikacija predmeta
Naziv Primena računara u tekstilnoj industriji
Akronim 14TET215
Studijski program Tekstilna tehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa mogućnošću primene računara u tekstilnoj industriji za dizajn, merenje, kontrolu i regulaciju procesa i modelovanje.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje osnovnih znanja za primenu računara u oblasti dizajna tekstila. Sticanje osnovnih znanja o primeni računara u merenju i akviziciji podataka, obradi podataka, kao i mogućnostima kontrole i regulacije procesa.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa radom programa koji se mogu koristiti pri dizajnu tekstilnih materijala (Corel Draw, Adobe Photoshop). ; A/D i D/A konvertori i sistemi za akviziciju podataka. LabView kao primer programa za kontrolu rada akvizicionih i regulacionih sistema. ; Obrada prikupljenih podataka. Programi za obradu podataka (Excel, Origin) ; Osnovi regulacije procesa primenom računara. Modelovanje procesa. MatLab kao primer programa koji se može koristiti za modelovanje i regulaciju. ; ;
   Sadržaj praktične nastave Rad sa programima za dizajn tekstilnih materijala (Corel Draw, Adobe Photoshop). ; Rad sa LabView-om pri kontroli rada akvizicionih i regulacionih sistema. ; Rad sa programima za obradu podataka (Excel, Origin) ; Modelovanje procesa primenom programa MatLab. ;
   Literatura
   1. Photoshop CS Biblija, Deke McClelland, ISBN: 86-7555-256-4
   2. CorelDRAW X3 za Windows, Phyllis Davis i Steve Schwartz, ISBN: 86-7991-295-6
   3. Office XP Biblija, Edward C. Willet, Steve Cummings, Ramesh Chandak, ISBN: 86-7555-184-3
   4. Uvod u MATLAB 7 sa primerima, Amos Gilat, ISBN: 86-7555-267-X
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 3
   Metode izvođenja nastave Predavanja, praktičan rad na računaru u navedenim programima, seminarski radovi
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 50 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari