Navigacija

14MIMKM3 - Savremeni građevinski materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Savremeni građevinski materijali
Akronim 14MIMKM3
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa proizvodnjom i primenom građevinskih materijala na osnovu njihovih svojstava. Cilj predmeta je takođe da studente upozna sa karakterizacijom, kontrolom kvaliteta građevinskih materijala i zaštitom životne sredine u njihovoj proizvodnji i primeni. ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti ovladavaju osnovnim principima proizvodnje, primene i ispitivanja građevinskih materijala.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Keramički građevinski materijali; neorganska veziva i betoni; građevinski kamen, agregat i punioci; neorganski materijali za hidroizolacionu zaštitu; neorganski materijali za toplotnu, zvučnu zaštitu i zaštitu od požara. ;
   Sadržaj praktične nastave Ispitivanje teksturalnih karakteristika građevinske keramike; Ispitivanje brzine vezivanja cementa; Ispitivanje mehaničkih karakteristika betona - ispitivanje savojne i pritisne čvrstoće; Ispiticanje ponašanja materijala tokom zagrevanja. ;
   Literatura
   1. Toma Janaćković, Tehnologija građevinskih materijala, Skripta, TMF
   2. Ljiljana Krstić-Vulićević, Tehnologija malternih veziva, VTŠNGM, 1973.
   3. Mihailo Muravljov, Građevinski materijali, Građevinska knjiga, 2007.
   4. F.M.Lea, Chemistry of Cement and Concrete, Arnold, 1998.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari