Navigacija

14MIMA6 - Upravljanje bojom u industriji ambalaže

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje bojom u industriji ambalaže
Akronim 14MIMA6
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da student stekne znanja o boji i naprednom korišćenju tehnika za kontrolisanu i predvidivu reprodukciju boja u procesu štampanja i izrade ambalaže.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je upoznat sa tehnikama koje omogućavaju kontrolisanu i predvidivu reprodukciju boja u procesu štampanja i izrade ambalaže. Student je upoznat sa karakterističnim problemima koji onemogućavaju pravilnu reprodukciju boja u praksi i preduslovima koje štamparija mora da ispuni da bi se moglo ostvariti upravljanje bojom.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Boja. Fiziologija ljudskog oka. Bojeni prostor. Kvantitativno izražavanje boje. Merenje boje. Odstupanje u boji. Uređaji i tehnike merenja boje. Kalibracija uređaja. Karakterizacija uređaja. Elementi sistema za upravljanje bojom. Upravljanje bojom koje se zasniva na ICC profilima. Direktna konverzija iz jednog u drugi bojeni prostor.
  Sadržaj praktične nastave Primena metoda upravljanja bojom na uređajima koji se koriste u grafičkoj i ambalažnoj industriji. Primena mernih metoda. Obilazak štamparija u cilju upoznavanja sa merama koje se praktično primenjuju za upravljanje bojom.
  Literatura
  1. Abhay Sharma, Understanding Color Mangement, Thomson Delmar Learning, New York, 2004
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, demonstracije, obavezna izrada seminarskog rada
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 10