Navigacija

14MIMA5 - Sistemi pakovanja

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi pakovanja
Akronim 14MIMA5
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa industrijskim postupcima i sistemima pakovanja raznih proizvoda u različite tipove ambalaže. Osposobljavanje studenta da može da se uključi u rad odeljenja za pakovanje u raznim industrijskim granama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je osposobljen da izabere odgovarajući sistem pakovanja za određeni proizvod, kao i da organizuje i vodi postupak pakovanja u raznim industrijskim granama.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Klasifikacija sistema pakovanja. ; Sistemi pakovanja tečnih proizvoda. ; Sistemi pakovanja praškastih i zrnastih proizvoda. ; Sistemi pakovanja proizvoda proizvoljnog oblika. ; Sistemi pakovanja u prehrambenoj industriji. Pakovanje u zaštitnoj amosferi. ; Sistemi pakovanja u farmaceutskoj industriji. Pakovanje u sterilnim uslovima. ; Sistemi pakovanja u kozmetičkoj industriji. Pakovanje pod povišenim pritiskom. ; Paletizacija i kontejneri.
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe. ; Demonstracija tehnološkog postupka izrade knjige broširanog i tvrdog poveza. ; Obilazak štamparije u cilju upoznavanja savremenih tehnoloških postupaka dorade štampanih izdanja. ; Obilazak fabrike za proizvodnju papirne i kartonske ambalaže.
  Literatura
  1. Predrag Živković, Sistemi pakovanja, Interna skripta Katedre za GI, TMF, 2013.
  2. Crnčević V.:Ambalaža za životne namirnice, Privredni pregled, Beograd, 1980.
  3. Stričević N.: Suvremena ambalaža I i II, Školska knjiga, Zagreb, 1982.
  4. .
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, demonstracije, obavezna izrada seminarskog rada
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 20