Navigacija

14MHPI13 - Tehnologija sinteze polimera

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija sinteze polimera
Akronim 14MHPI13
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Upisane master studije Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Kurs upoznaje studente sa različitim postupcima sinteze polimera, načinom odabira postupka za sintezu polimera i uticajem odabranog načina sinteze na svojstva krajnjeg proizvoda. Studenti se upoznaju sa parametrima neophodnim za uspešno izvođenje i praćenje postupka sinteze i kontrolu finalnog proizvoda. U okviru kursa biće obrađene sinteze industrijskih i inženjerskih polimera.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešno savladanog kursa studenti su osposobljeni da izaberu najpovoljniji način sinteze polimera kako bi se postigla željena svojstva materijala; stekli sposobnost da odaberu tehnološki postupak sinteze i da kontrolišu proces i krajnji proizvod.Na osnovu ranije stečenih znanja i znanja stečenog u okviru ovog kursa studenti su sposobni da samostalno rešavaju jednostavnije probleme iz oblasti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Polimerizacija i kopolimerizacija. 2. Primena i industrijska sinteza najvažnijih polimera. 3. Poliolefini-polietilen niske i visoke gustine, polipropilen. 4. Poli(vinil hlorid). 5. Polistiren. 6. Kopolimeri stirena (ABS, SAN). 7. Polikarbonat. 8. Polietilentereftalat-PET. 9. Politetrafluoroetilen-PTFE.
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe: određivanje konstanti kopolimerizacije računskim i grafičkim putem, primenom Q-e šeme; stepen konverzije monomera u kopolimer, trenutni i srednji sastav kopolimera. Dijagram kopolimerizacije-zavisnost sastava kopolimera od sastava smeše komonomera.
  Literatura
  1. M. Kalagasidis Krušić, J. Filipović, 'Tehnologija sinteze polimera', Interna skripta Katedre za OHT, Beograd 2012.
  2. M. Kalagasidis Krušić, J. Filipović, 'Zbirka rešenih zadataka iz Tehnologije sinteze polimera', Interna skripta Katedre za OHT, Beograd 2012.
  3. D.E. Hudgin, 'Handbook of polymer synthesis', Marcel Dekker, 2005.
  4. G. Odian, 'Principles of polymerization', Fourth edition, John Wiley and Sons, 2004.
  5. J. Scheirs, T.E. Long, 'Chemistry and Technology of polyesters and copolyesters', John Wiley and Sons, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, zadaci za samostalan rad, konsultacije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari