Navigacija

14MHPI11 - Polimeri u kozmetičkim proizvodima

Specifikacija predmeta
Naziv Polimeri u kozmetičkim proizvodima
Akronim 14MHPI11
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa značajem i primenom polimera u kozmetičkim proizvodima. Predmet se bavi proučavanjem polimera sa aspekta primene kao komponente koje omogućavaju formulaciju i stabilnost kozmetičkog proizvoda i kao aktivne komponente sa kozmetološkim delovanjem. Studenti se takođe upoznaju sa biodegradabilnim polimerima koji se koriste kao materijali za inkapsulaciju kozmetički aktivnih supstanci, kao i metodama inkapsulacije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešno savladanog predmeta studenti su stekli odgovarajuća znanja o značaju i primeni polimera u kozmetičkim proizvodima za različite namene (1), sposobnost da odaberu odgovarajuće polimere koji omogućavaju formulaciju i stabilnost kozmetičkog proizvoda (2), sposobnost da odaberu odgovarajući polimer i metodu za inkapsulaciju kozmetički aktivnih supstanci (3). Na osnovu ranije stečenih znanja i znanja stečenog u okviru ovog kursa studenti su sposobni da samostalno rešavaju jednostavnije probleme iz oblasti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Osnovna svojstva, uloga i značaj polimera u kozmetičkoj industriji. 2. Polimerne površinski aktivne materije (PAM); interakcije polimera i tradicionalnih površinski aktivnih materija. 3. Uloga i izbor polimernih PAM u formiranju i stabilizaciji emulzija, pena, mikro- i nanoemulzija. 4. Sintetski i prirodni polimeri u kozmetičkim proizvodima. 5. Primena polimera u različitim kozmetičkim proizvodima grupisanih po nameni sa osvrtom na tehnologiju proizvodnje: proizvodi za negu i zaštitu kože, kose, noktiju, zuba, dekorativni kozmetički proizvodi, toaletni proizvodi. 6. Biodegradabilni polimeri za inkapsulaciju kozmetički aktivnih supstanci. 7. Primeri iz prakse.
  Sadržaj praktične nastave Proračun HLB broja. Izbor odgovarajućeg polimera za izradu U/V i V/U emulzija. Izrada emulzija prema pripremljenoj recepturi, ispitivanje tipa emulzije, destabilizacija emulzija. Formulisanje pena, mikro- i nanoemulzija.
  Literatura
  1. M. Kalagasidis Krušić, Interna skripta Katedre za OHT, Beograd 2013.
  2. E.D. Goddard, J.V. Gruber, 'Principles of Polymer Science and Technology in Cosmetics and Personal Care', Allured 2004.
  3. C. Bastioli, 'Handbook of Biodegradable Polymers', RAPRA 2005.
  4. A.O. Barel, M. Paye, H.I. Maibach, ' Handbook of Cosmetic Science and Technology', Marcel Dekker, 2005
  5. P.A. Williams, Handbook of Industrial Watersoluble Polymers', Blackwell, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, praktična nastava, izrada seminarskog rada, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 55
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 10