Navigacija

14IIM414 - Nemetalne prevlake

Specifikacija predmeta
Naziv Nemetalne prevlake
Akronim 14IIM414
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Predmet upoznaje studente sa opštim principima zaštite metala od korozije nanošenjem nemetalnih prevlaka. Cilj predmeta je sticanje teorijskog znanja neophodnog za razumevanje mehanizma zaštite metala od korozije nemetalnim prevlakama i upoznavanje sa savremenim tehnologijama zaštite metala nemetalnim prevlakama.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: (i) stekli sposobnost da analiziraju probleme, osmisle i koncipciraju rešenja tehnoloških procesa zaštite metala od korozije nemetalnim prevlakama, (ii) ovladali eksperimentalnim tehnikama koje se koriste za određivanje korozione stabilnosti nemetalnih prevlaka, (iii) stekli veštine komunikacije za jasno formulisanje i predstavljanje zadatka, načina rešavanja i rezultata rada.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave • Priprema površine metala pre nanošenja zaštitnih prevlaka (mehanički, hemijski i elektrohemijski postupci) ; • Konverzione prevlake kao podloga za nanošenje organskih prevlaka (fosfatne, oksidne, hromatne i oksalatne prevlake, kombinovane konverzione prevlake) ; • Sastav, svojstva i metode ispitivanja organskih prevlaka (sastav i svojstva premaznih sredstava, fizičko-hemijska svojstva granične površine faza, mehanizam formiranja organskih prevlaka, fizičko-mehanička i električna svojstva organskih prevlaka i metode za njihovo ispitivanje) ; • Postupci nanošenja organskih prevlaka (raspršivanje – pneumatsko, elektrostatičko i bezvazdušno, potapanje i oblivanje, nanošenje sistemom valjaka, elektroforetsko taloženje) ; • Koroziona stabilnost organskih prevlaka
   Sadržaj praktične nastave Eksperimentalne vežbe: ; • Priprema površine metala pre nanošenja zaštitne prevlake ; • Fosfatne prevlake, hladni i topli postupak ; • Određivanje fizičko-hemijskih svojstava organske prevlake ;
   Literatura
   1. V. Mišković-Stanković, Organske zaštitne prevlake, Savez inženjera i tehničara za zaštitu materijala Srbije (SITZAMS), Beograd, 2001.
   2. V.Mišković-Stanković, N. Jakovljević-Halai, Nemetalne prevlake - praktikum, TMF, Beograd, 2008.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, diskusije vezane za izradu i obradu eksperimentalnih vežbi i konsultacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 35
   Seminari