Navigacija

14IIM36 - Grafički programski paketi

Specifikacija predmeta
Naziv Grafički programski paketi
Akronim 14IIM36
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Osnovi primene računara Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da na naprednom nivou koriste programe za obradu vektorskih ilustracija i bit-mapa, i da mogu da pripreme izlazne fajlove za visokokvalitetnu štampu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da profesionalno koriste softver za obradu vektorskih ilustracija i bit-mapa, da prelamaju stranice i da generišu odgovarajuće izlazne fajlove.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod; Rad sa vektorskom grafikom. Osnovni alati. Napredne tehnike kreiranja vektorskih ilustracija; Obrada bit-mapa; Integracija teksta i slike, prelom stranica; Elektronska montaža pojedinačnih stranica; Izrada izlaznih fajlova (PS, PDF).
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava odvija se na računaru, i u potpunosti prati pojmove obrađene na časovima teorijske nastave.
  Literatura
  1. Grupa autora, Adobe Photoshop CS6 Učionica u knjizi+ CD, CET, Beograd, 2012, ISBN: 978-86-7991-358-6
  2. Grupa autora, Adobe Illustrator CS6 Učionica u knjizi+ CD, CET, Beograd, 2012, ISBN: 978-86-7991-359-3
  3. Grupa autora, Adobe InDesign CS3 Učionica u knjizi+ CD, CET, Beograd, 2008, ISBN: 978-86-7991-320-3
  4. Grupa autora, Bukvar za nestrpljive: QuarkXPress 5 za Windows i Macintosh, CET, Beograd, 2002, ISBN: 978-86-7991-184-4
  5. Zvonko Aleksić, CorelDRAW X3 brzo i lako, Kompjuter biblioteka, Beograd,, 86-7310-364-9
  6. Grupa autora Adobe Acrobat 6.0 Standard Učionica u knjizi,): CET, Beograd, 2004, ISBN: 86-7991-245-x
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 3
  Metode izvođenja nastave Predavanja, Praktičan rad na računaru. Izrada četiri samostalne vežbe koje se brane.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari