Navigacija

14IIM319 - Građevinski materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Građevinski materijali
Akronim 14IIM319
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Za pohađanje: Osnovi inženjerstva materijala; za polaganje: Keramički materijali Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa proizvodnjom i primenom građevinskih materijala na osnovu njihovih svojstava. Cilj predmeta je takođe da studente upozna sa karakterizacijom, kontrolom kvaliteta građevinskih materijala i zaštitom životne sredine u njihovoj proizvodnji i primeni.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti ovladavaju osnovnim principima proizvodnje, primene i ispitivanja građevinskih materijala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Keramički građevinski materijali; Neorganska veziva i betoni; Građevinski kamen, agregat i punioci; Neorganski materijali za hidroizolacionu zaštitu; Neorganski materijali za toplotnu, zvučnu zaštitu i zaštitu od požara.
  Sadržaj praktične nastave Ispitivanje teksturalnih karakteristika građevinske keramike; Ispitivanje brzine vezivanja cementa; Ispitivanje mehaničkih karakteristika betona - ispitivanje savijne i pritisne čvrstoće; Ispiticanje ponašanja materijala tokom zagrevanja.
  Literatura
  1. Toma Janaćković, Tehnologija građevinskih materijala, Skripta, TMF
  2. Ljiljana Krstić-Vulićević, Tehnologija malternih veziva, VTŠNGM, 1973.
  3. Mihailo Muravljov, Građevinski materijali, Građevinska knjiga, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari