Navigacija

14IGI42 - Veb dizajn i elektronsko izdavaštvo

Specifikacija predmeta
Naziv Veb dizajn i elektronsko izdavaštvo
Akronim 14IGI42
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Osnovi primene računara, Priprema za štampu Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Studenti se osposobljavaju za pripremu izdanja koja nisu namenjena štampanju, već za distribuciju elektronskim putem i izradu WEB prezentacija.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti mogu da pripreme i izdanja namenjena distribuciji elektronskim putem i da kreiraju Internet stranice i Web prezentacije. Kreiranje HTML, XHTML i PDF dokumenata. Studenti mogu da organizuju rad i da vode odeljenje za izradu i distribuciju elektronskih dokumenata.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod; Lokalne računarske mreže i Internet; Integracija slike i teksta; Specifičnosti izrade izlaznih fajlova za štampanje; Izrada i obrada HTML fajlova; Izrada i obrada XHTML fajlova; Izrada i obrada PDF fajlova; Izrada fajlova namenjenih elektronskoj distribuciji; Animacije (Adobe Flash); Izrada internet prezentacije; Povezivanje Internet prezentacije sa bazom podataka.
   Sadržaj praktične nastave Praktična nastava odvija se na računaru, i u potpunosti prati pojmove obrađene na časovima teorijske nastave.
   Literatura
   1. Grupa autora, Brže, bolje: Stvaranje stranica za Web, CET, Beograd, 2003, ISBN: 86-7991-211-5
   2. Zeldman, Jeffrey. Designing With Web Standards. Grand Rapids: New Riders, 2009, ISBN-10: 0321616952 | ISBN-13: 978-0321616951
   3. Jonathan Lane, Meitar Moscovitz , and Joseph R. Lewis . Foundation Website Creation with CSS, XHTML, and JavaScript. : Friends of ED, 2008. ISBN-10: 1430209917 | ISBN-13: 978-1430209911
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 3
   Metode izvođenja nastave Predavanja, Praktičan rad na računaru.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari