Navigacija

14IGI34 - Tehnike štampanja

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnike štampanja
Akronim 14IGI34
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Osnovi grafičkog inženjerstva Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje osnovnih znanja o savremenim postupcima štampanja. Osposobljavanje za uključivanje u proizvodni proces u štampariji i njegovo vođenje. Osposobljavanje za pravilan odabir postupka štampanja prema karakteristikama otiska, odnosno grafičkog proizvoda koji se štampa. Osposobljavanje za rešavanje probleme koji se jave tokom štampanja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je stekao jasnu sliku o klasifikaciji postupaka štampanja i mogućnostima koje pruža svaki od njih. U stanju je da se uključi u proizvodni proces u nekoj štampariji i da brzo počne da rukovodi njime. Student je osposobljen da pravilno izabere postupak štampanja prema karakteristikama grafičkog proizvoda koji se proizvodi. Student je osposobljen da učestvuje u rešavanju problema koji se mogu javiti u praksi.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Funkcija pritiska u postupku štampanja i prenošenje boje; Tipo štampa; Flekso štampa; Tabačna ofset štampa; Ofset štampa iz rolne; Bezvodni ofset; Duboka štampa; Tampon štampa; Sito štampa; Digitalna mlazna štampa; Digitalna elektrofotografska štampa; Dorada i oplemenjivanje otiska; Karakteristične greške na otiscima načinjenim raznim postupcima štampanja; Prepoznavanje grešaka, utvrđivanje uzroka nastajanja, sprečavanje pojavljivanja uzroka greške i otklanjanje defekata na otisku; Izbor osnovnog tehnološkog postupka i njegova razrada na operacije. Analiza varijanti i izbor najpovoljnije varijante; Materijalno tehnička priprema grafičke proizvodnje; Proizvodna moć mašina, normiranje rada; Proračun: graničnih pokazatelja ekonomičnosti proizvodnje, amortizacije, potrebnog radnog vremena za izradu izdanja, cene izrade izdanja (kalkulacija).
  Sadržaj praktične nastave Računski zadaci; Upoznavanje sa osnovnim postupcima štampanja; Rešavanje praktičnih problema.
  Literatura
  1. P. Živković, Tehnike štampanja, Interna skripta Katedre za GI, TMF, Beograd, 2008
  2. Helmut Kipphan, Handbuch der Printmedien Technologien und Produktionsverfahren, Springer Verlag, 2000.
  3. R. Trajković, P. Živković, Štampanje I, TMF, Beograd, 2000
  4. M. Todorović, Mašine za digitalnu štampu, VPŠ, Beograd, 2006
  5. Peter Müller, Praxisfalle im Offsetdruck, polygraph Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1977
  6. Lehrbuch der Druckindustrie: Band 5 Tiefdruck, Polygraph Verlag, Frankfurt am Main, 1974
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave Ex-katedra, računske vežbe, samostalni rad, obilazak štamparije, izrada seminarskog rada.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 5