Navigacija

14HPI47 - Karakterisanje polimernih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Karakterisanje polimernih materijala
Akronim 14HPI47
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Osnovi polimernog inženjerstva Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa različitim svojstvima polimera, kako u rastvoru, tako i u čvrstom stanju, kao i sa eksperimentalnim metodama za njihovo određivanje. Diskutuje se i uticaj različitih faktora na ova svojstva.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešno savladanog predmeta, studenti stiču sposobnost da izaberu odgovarajuće merne tehnike za određena ispitivanja, da obrade dobijene rezultate i povežu svojstva ispitivanog polimera sa njegovom strukturom.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Polimeri u rastvoru. Definicija molarnih masa i raspodele molarnih masa. Metode određivanja molarnih masa. Metode određivanja raspodele molarnih masa. Bubrenje polimera; gelovi; određivanje stepena bubrenja. Polimeri u čvrstom stanju. Fazna i fizička stanja polimera. Nadmolekulska struktura polimera i metode određivanja. Termička svojstva polimera i metode određivanja. Mehanička svojstva polimera i metode određivanja. Električna svojstva polimera i metode određivanja. Propustljivost polimera za gasove, pare i tečnosti i metode određivanja.
   Sadržaj praktične nastave Određivanje srednje brojne molarne mase osmometrijskom metodom. Viskozimetrijsko određivanje molarne mase makromolekula. Određivanje raspodele molarne mase gel hromatografijom. Određivanje temperature topljenja i ostakljivanja DSC-om. Ispitivanje polimera termogravimetrijskim analizatorom. Ispitivanje puzanja polimera. Određivanje dijagrama napon-istezanje.
   Literatura
   1. S. Jovanović, K. Jeremić, Karakterisanje polimera, TMF, Beograd, 2007
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 3
   Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, diskusije o rezultatima testova
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 16 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 34
   Seminari