Navigacija

14HPI420 - Polimerni premazi

Specifikacija predmeta
Naziv Polimerni premazi
Akronim 14HPI420
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Inženjerstvo materijala: nema ; Polimerno inženjerstvo: uslov za slušanje: 120 ESPB; uslov za polaganje: položen ispit iz Hemije makromolekula. ; Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa analizom postupka za proizvodnju premaza od ideje do industrijske proizvodnje, uključujući parametre za uspešno izvođenje i kontrolu procesa, kao i kontrolu gotovog proizvoda. Studenti se upoznaju sa sirovinama i uticajem izabranih sirovina na svojstva premaza, postupcima za sintezu premaza, metodama za pripremu podloge i nanošenje premaza.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešno savladanog predmeta studenti su sposobni da odaberu odgovarajuće sirovine da bi postigli željena svojstva premaza (1), sposobni da formulišu i odaberu tehnološki postupak sinteze premaza (2), sposobni da prate i kontrolišu proces i krajnji proizvod (3).
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Premazi-funkcija i značaj; osnovna svojstva i sastav; podela; principi sastavljanja receptura za sintezu premaza. 2. Premazi razredivi u organskim rastvaračima; vodorazredivi premazi; premazi u prahu. 3. Premazi prema tipu veziva. 4. Aditivi za premaze. 5. Proizvodnja premaza, isptivanje kvaliteta premaza. 6. Priprema podloge, nanošenje i sušenje premaza.
  Sadržaj praktične nastave Proračun receptura za sintezu premaza. Izrada seminarskog rada: priprema recepture, proračun potrebnih sirovina, izbor postupka sinteze, predlog tehnološkog postupka za industrijsku sintezu odabranog premaza i kontrolu procesa i krajnjeg proizvoda. Primeri iz prakse.
  Literatura
  1. M. Kalagasidis Krušić, Interna skripta Katedre za OHT, Beograd 2012.
  2. M. Kalagasidis Krušić, J. Filipović, 'Zbirka rešenih zadataka iz Tehnologije sinteze polimera', Interna skripta Katedre za OHT, Beograd 2012.
  3. A.A. Trakton, 'Coatings Technology Handbook', Taylor & Francis group, CRC Press, 2006.;R. Talbert, 'Paint Technology Handbook', Taylor and Francis group, CRC Press 2008.
  4. R.A. Ryntz, P.V. Yaneff, 'Coatings of Polymers and Plastics', Marcel Dekker, 2003.
  5. J.W. Gooch, 'Emulsification and Polymerization of Alkyd Resins', Kluwer Academic Publishers, 2002.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, praktična nastava, izrada seminarskog rada, konsultacije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 55
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 15