Navigacija

14HOH410 - Organska industrijska sinteza

Specifikacija predmeta
Naziv Organska industrijska sinteza
Akronim 14HOH410
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Uslov za slušanje: 120 ESPB. Uslov za polaganje: položen ispit iz predmeta Organska hemija II Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim osnovama procesa organske industrijske sinteze. Sticanje neophodnih znanja potrebnih za poznavanje i upravljanje procesima organske industrijske sinteze. Samostalna izrada stručnog rada treba da omogući studentima da steknu uvid u zahteve potrebne za izvođenje jedne industrijske sinteze i da ih prilagodi radu u industrijskim uslovima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešno savladanog predmeta studenti su stekli odgovarajuća znanja o procesima i ekološkim aspektima organske industrijske sinteze. Na osnovu ranije stečenih znanja i znanja stečenog u okviru ovog kursa studenti su sposobni da rešavaju jednostavnije probleme iz oblasti organske industrijske sinteze.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Površinski aktivne materije: svojstva, primena u detergentima i kozmetičkim proizvodima. 2. Jonoizmenjivačke smole: svojstva, selektivnost, jonoizmenjivačke izoterme i kinetika jonoizmenjivačkih procesa, osnovni jonoizmenjivački procesi. 3. Inkapsulacija i kontrolisano otpuštanje aktivnih supstanci: metode inkapsulacije, sinteza nosača aktivnih supstanci i kontrolisano otpuštanje. 4. Pesticidi: klasifikacija, oblici i formulacije, primena, zakonska regulativa. 5. Fine hemikalije: svojstva, proizvodnja, primena. 6. Biološki aktivna jedinjenja: značaj, podela, dobijanje, primena. 7. Polimeri u elektronici: svojstva, primena. 8. Ekološki aspekti organske industrijske sinteze.
  Sadržaj praktične nastave 1. Ispitivanje stabilnosti pena. 2. Izračunavanje HLB broja, izbor emulgatora za izradu U/V i V/U emulzija, ispitivanje stabilnosti emulzija, destabilizacija emulzija. 3. Sastavljanje receptura za sintezu detergenata, šampona, sapuna i pasti za zube. Izrada proizvoda prema pripremljenoj recepturi uz predlog tehnološke šeme postrojenja za industrijsku proizvodnju zadatog proizvoda. 4. Konstruisanje jonoizmenjivačke izoterme za jonski par nitratni/hloridni jon, određivanje koeficijenta selektivnosti i separacionog faktora. 5. Jonoizmenjivački procesi iz prakse.
  Literatura
  1. M. Kalagasidis Krušić, Interna skripta Katedre za OHT, Beograd 2012.
  2. L. Spitz,' Soaps, Detergents, Oleochemicals and Personal Care Products', AOCS Press, USA, 2004.; T. Tadros, 'Applied surfactants', Wiley-VCH Germany, 2005.
  3. M. Ali, B. Ali, J. Speight, 'Handbook of Industrial Chemistry', The McGraw-Hill Companies, 2005.
  4. D. Clifford, 'Ion exchange and inorganic adsorption', Water Quality and Treatment, Fifth Edition, Ray Letterman, ed., McGRaw Hill, Inc., New York, 1999.
  5. P. Pollak, ' Fine chemicals', John Wiley & Sons, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, praktična nastava, izrada seminarskog rada, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 55
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 10