Navigacija

14DMI8 - Materijali za visokotemperaturne namene

Specifikacija predmeta
Naziv Materijali za visokotemperaturne namene
Akronim 14DMI8
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa posebnim potrebama u izboru materijala koji se koriste pri visokim temperaturama. Pregled različitih vrsta materijala koji ispunjavaju kriterijum postojanosti na visokim temperaturama. Izbor materijala za odgovarajuće namene.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za izbor i zamenu materijala koji se koristi pri visokim temperaturama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave 1. Uvod ; 2. Projektovanje i proivodnja materijala za visokotemperaturske namene ; 3. Zahtevi za visokotemperaturske materijale ; 4. Povišenje radne temperature za visokotemperaturske materijale ; 5. Čelici ; 6. Liveno gvožđe ; 7. Legure nikla ; 8. Legure kobalta ; 9. Vatrostalni metali ; 10. Titanijum i legure titabijuma ; 11. Intermetlana jedinjnja ; 12. Kermeti ; 13. Vatrostalni materijali ; 14. Inženjerska keramika ; 15. Visokotemperatusrki kompozitni materijali ; 16. Prevlake za visokotempraturske namene ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. O.P.Gupta, Elements of Fuels, Furnaces and Refractories, Khana Publishers, 2004.
   2. G.W.Meetham, M.H.Van de Voorde, Materials for High Temperature Engineering Applications, Springer, 2000
   3. T.Volkov Husović, Vatrostalni materijali: svojstva i primena. Beograd, TMF.2007.
   4. T.Volkov-Husović, " Ispitivanje vatrostalnih materijala ", TMF, Beograd, 2004.
   5. V.I.Mitkaluinin i dr, Metalurgiceskie peci – Atlas, Moskva, Metallurgia, 1987
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40