Navigacija

14DMI02 - Fizička metalurgija zavarivanja

Specifikacija predmeta
Naziv Fizička metalurgija zavarivanja
Akronim 14DMI02
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Da se na osnovu poznavanja specifičnosti procesa očvršćavanja metala šava, uticaja parametara zavarivanja na razvoj mikrostrukture u metalu šava, mehanizama i kinetike odvijanja faznih transformacija u osnovnom metalu zavarenog spoja, mehanizama i uzroka pojave prslina, omogući dobijanje zavarenog spoja zahtevanih karakteristika.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da pravilnim izborom dodatnog materijala za zavarivanje, procesnih parametara i režima termičke obrade obezbede zavareni spoj zahtevanih svojstava i bez pojave prslina.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa heterogenom strukturom zavarenog spoja, procesom očvršćavanja metala šava u funkciji sastava i parametara procesa zavarivanja, faznim promenama pri hlađenju metala šava, strukturnim promenama pri zagrevanju i hlađenju zone pod uticajem toplote osnovnog metala (ZUT), pojavom grešaka i zaostalih napona pri zavarivanju različitih vrsta čelika, aluminijuma, bakra, magnezijuma, nikla i njihovih legura.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. K. Easterling, "Introduction to the Physical Metallurgy of Welding", 2nd ed., Butterwort-Heinemann Ltd, Oxford, 1992.
   2. J.F. Lancaster, "Metallurgy of Welding", 5th ed., Chapman&Hall, London, 1993.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se odvija u vidu predavanja. Studenti u toku nastave treba da urade seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 60